Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Economia i complexitat

By Joaquim Maria Perramon Ayza

Abstract

[eng] We note that in a complex economic environment and uncertain economic principles are more restrictive than a positive force. To give an explanation was interesting to analyze the complexity and uncertainty. On the one hand we find that the complexity of the mathematical analysis developed in other sciences had no application in the economy. Moreover, the model of economic theory can be seen as an evolutionary system based on market conditions and individual economic behavior. It is a model that leads to equilibrium, not to the chaos. However, increasingly, the assumption of rationality general equilibrium model is questioned. The individual economic behavior varies uncertainty better fit the description that is made from behavioral psychology. Changing the assumptions of rationality behavior behavioral assumptions could build a different evolutionary system.[cat] S'observa que en un entorn econòmic complexe i incert, els principis econòmics tenen més força restrictiva que positiva. Per a donar una explicació era d'interès analitzar la complexitat i la incertesa. Per una banda ens trobem que l'anàlisi matemàtic de la complexitat desenvolupat en altres ciències no ha tingut aplicació en l'economia. D'altra banda, el model de la teoria econòmica pot contemplar-se com un sistema evolutiu basat en unes condicions de mercat i comportament econòmic individual. Es tracta d'un model que condueix a l'equilibri i no al caos. Tanmateix, cada cop més, la hipòtesi de racionalitat del model d'equilibri general es posa en dubte. El comportament econòmic individual varia segons la incertesa, ajustant-se millor a la descripció que se'n fa des de la psicologia conductista. Canviant les hipòtesis de racionalitat per hipòtesis de comportament conductista es podria construir un sistema evolutiu diferent

Topics: Metodologia, Economia, Incertesa, Complexitat, Conducta (Psicologia), Methodology, Economics, Uncertainty, Human behavior, Complexity
Year: 2016
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/96540

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.