thesis

Intervenció en salut amb persones sense llar

Abstract

Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Manuel Aguilar HendricksonLes persones sense llar (PSLL), degut a les seves condicions de vida, presenten problemes específics de salut, que cal abordar des del treball social. Aquestes problemàtiques són conseqüència de la pròpia situació d’exclusió dels individus. L’objectiu principal d’aquesta recerca és identificar les problemàtiques de salut, tant pel que fa a les malalties, com a l’accés a l’atenció sanitària i als productes farmacèutics, i analitzar la resposta que dóna el treball social. S’han utilitzat tècniques qualitatives, per tal de poder aprofundir en les experiències personals dels nostres protagonistes. S’han realitzat diferents entrevistes a persones afectades i a professionals, per poder relacionar la informació obtinguda, amb el marc teòric. Els resultats mostren com les PSLL tenen un alt risc de patir certes malalties. El més significatiu d’aquesta recerca és la percepció subjectiva de les persones afectades, ja que la seva autopercepció de l’estat de salut, és ben diferent de les que tenen una vida normalitzada. Cal fer especial èmfasi a aquesta manca de consciència de malaltia, ja que és una de les barreres que impedeixen que les PSLL, facin un seguiment mèdic correcte i els tractaments farmacològics adients. Aquest és un element clau, per entendre la prevalença i la cronicitat de certes malalties. L’actuació del treball social davant d’aquest tipus de problemàtiques, no acaba de ser gaire efectiva. La manca de recursos i de professionals impedeix que es puguin portar a terme intervencions adequades, ja que es necessitaria d’un seguiment estable amb les persones, i d’uns recursos sociosanitaris adequats que permetin una atenció conjunta, tant social com sanitària. Si les PSLL, no perceben els seus problemes, mai faran demandes, per tant, s’aposta per un treball social de carrer. El treball proactiu dels professionals socials serà clau per realitzar un pla de treball que porti l’intervenció a l’èxit

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Provided a free PDF
oai:diposit.ub.edu:2445/61272Last time updated on 8/9/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.