Diseño de las instalaciones de un hotel rural sostenible

Abstract

L’objectiu del present projecte es definir, projectar i justificar les instal·lacions d’un Hotel rural de nova construcció. S’establiran els criteris i requisits per dur a terme el disseny i dimensionat de les instal·lacions de Climatització, aigua calenta sanitària mitjançant energia solar tèrmica, instal·lació elèctrica interior i instal·lació d’enllaç, instal·lació de protecció contra incendis i instal·lació del sistema d’enllumenat d’acord amb la normativa vigent que afecta a aquesta tipologia d’instal·lacions. S’inclouran els apartats de càlculs justificatius, plànols i esquemes unifilars per tal de justificar les solucions projectades. Anàlogament, s’inclourà un pressupost i la informació tècnica dels materials i sistemes elegits

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 16/06/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.