Disseny de la implantació i les instal·lacions d’un laboratori

Abstract

L’objecte d’aquest projecte ha estat la rehabilitació i adaptació d’una antiga residència d’estudiants a la Zona Universitària de Granada a les necessitats plantejades pel SAS, Servei Andalús de Sanitat, per disposar d’un nou laboratori d’anàlisis clíniques per realitzar l’outsourcing de mostres orgàniques de tots els hospitals públics de la província de Granada. La voluntat ha estat unificar en un mateix entorn físic totes les unitats que conformen un laboratori on es puguin resoldre tots els processos susceptibles d’automatització en diferents CORE’s tecnològics. D’aquesta manera, es podran gestionar un major nombre de mostres i es podran potenciar les tasques d’investigació, tant des del punt de vista tecnològic com de coneixements. En primer lloc, es presenta una àmplia i detallada descripció dels equipaments necessaris per dur a terme l’activitat pròpia del laboratori. Aquest aspecte inclou la descripció dels principals equips i sistemes de gestió de mostres orgàniques, així com del mobiliari logístic amb el qual es dotaran les diferents àrees. Posteriorment, es descriuen les reformes interiors per dur a terme la rehabilitació de l’edifici, així com el disseny de les instal·lacions d’elèctriques, d’enllumenat i de climatització que acondicionaran l’edifici. El disseny global de totes les instal·lacions esmentades anteriorment es realitzarà tenint en consideració aspectes tècnics i econòmics, i pretenent dotar el laboratori d’un caràcter modern, pràctic, flexible i confortable

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.