Creació d'una eina multimèdia d'autoaprenentatge que proporciona indicadors de l'aprenentatge al professor

Abstract

Les eines d’autoaprenentatge, en si mateixes no proporcionen informació al professor sobre l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes. La innovació del projecte radica en el desenvolupament e inclusió d’indicadors que quantifiquen la evolució de l’aprenentatge de l’estudiant i que el professor rep. L’eina d’autoaprenentatge ha estat desenvolupada en un entorn web amb accés via internet e implementada en llenguatge PHP i fent servir bases de dades MySQL. L’eina d’autoaprenentatge consta de dos mòduls principals; el mòdul interacció amb l’estudiant i el mòdul de gestió de continguts. El mòdul interacció amb l’estudiant té un doble funcionament, per una banda l’alumne té a la seva disposició tota una sèrie de test que pot realitzar quant desitgi, i per l’altra es pot utilitzar per realitzar exàmens tipu test. Els indicadors de l’autoaprenentatge que rep el professor són: temps i durada de realització del test, tema seleccionat i resultat del mateix. Quant l’eina d’autoapranentatge s’utilitza per fer un exàmen tipu test la correcció es automàtica i en temps real. L’eina d’autoaprenentatge es va posar en funcionament en el primer quatrimestre del curs 03-04 en la assignatura òptica fisiològica I. En aquest quatrimestre no es feia servir per realitzar exàmens tipu test. Durant el segon quatrimestre del curs 03-04 es va adaptar l’eina per poder dur a terme exàmens tipu test. En el primer quatrimestre del curs 04-05 és va realitzar el primer examen tipu test. La utilització de l’eina ha evolucionat del 5% inicial fins el 53% dels alumnes. Actualment, l’eina d’autoaprenentatge es troba en la fase d’incorporació a les assignatures d’instruments optomètrics i òptica fisiològica II, així com, la generació automàtica dels indicadors, la creació de nous indicadors i de les accions de coordinació vertical derivades de l’implantació en altres assignatures

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 16/06/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.