Tentativt kvantitativ analys av högskoleverkets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2012.

Abstract

En kvantitativ analys av Högskoleverkets (HSV) utvärderingar av utbildningskvalitet har genomförts såväl beskrivande som med försök till statistisk prövning av tänkbara samband mellan olika kvantitativa variabler och nyckeltal karaktäriserande universiteten och högskolornas verksamhet. Ett sammanvägt mått "Utbildningskvalitet" för de olika lärosätena bildades baserat på de av HSV för respektive utbildning använda omdömena "Bristande kvalitet" (= 1 p), "Hög kvalitet" (= 2 p) och "Mycket hög kvalitet" (= 3 p). "Utbildningskvaliteten" kan därmed arbiträrt anta ett värde mellan 1 till 3 där ett högre värde anger en högre bedömd kvalitet. De i juli 2012 av HSV publicerade utvärderingarna av 481 olika utbildningar/examina vid 28 st lärosäten ingick i den deskriptiva redovisningen. För statistiska test av eventuella samband mellan "Utbildningskvalitet" och olika kvantitativa variabler och nyckeltal eller skillnader mellan olika grupperingar av lärosätena inkluderades enbart de 17 st lärosäten som hade tio eller fler utvärderingar genomförda (totalt 429 utvärderingar). Resultaten av de statistiska analyserna indikerar att den i HSV:s utvärderingar gjorda bedömningen av utbildningarnas kvalitet ("Utbildningskvalitet") positivt samvarierar med hur mycket forskning ett lärosäte har uttryckt i absoluta ekonomiska tal. Det finns ett negativt men statistiskt säkerställt samband mellan bedömd "Utbildningskvalitet" och hur mycket utbildning ett lärosäte har i relativa tal i förhållande till forskning. Ju högre andel forskning, ju högre bedömd "Utbildningskvalitet". Något statistiskt säkerställt samband mellan den av HSV bedömda kvaliteten i utbildningen och antalet studenter, total ekonomisk omsättning eller graden av lärosätenas uppdragsutbildning återfanns inte. När lärosätena grupperades i de två kategorierna "Universitet" respektive "Högskolor" återfanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i bedömd "Utbildningskvalitet" mellan kategorierna. Vid en gruppering av lärosätena i de två kategorierna "Äldre universitet" (inrättade före 1999) respektive "Nya universitet och högskolor" erhölls en statistiskt säkerställd skillnad med högre bedömd "Utbildningskvalitet" för gruppen "Äldre universitet". Då studien enbart omfattar de första 19 av de av HSV planerade drygt hundra bedömda huvudområdena så kan studien rimligen inte anses som representativ och generaliserbar för hela högskolesektorns olika utbildningsområden. Denna studie måste därför betraktas som tentativ och av mer hypotesgenererande karaktär.QC 20130130</p

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:kth-11734...Last time updated on 6/16/2016

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.