Key factors on the Swedish market for microproduction of electricity

Abstract

Då elbranschen är positiv till en utveckling som leder till att allt fler elkunder också blir sin egenelproducent finns det anledning att undersöka vilka nyckelfaktorer som finns påmikroproduktionsmarknaden i Sverige. I studien genomfördes en kartläggning av elmarknadensaktörer och regelverk samt en socioteknisk och en beräkningsteknisk analys. Den sociotekniskainnefattade de omvärldsfaktorer som påverkar elmarknaden för mikroproduktion idag samt vidinförandet av nettodebitering. Omvärldsfaktorerna som har undersökts är de politiska, ekonomiska,sociokulturella, tekniska, legala och ekologiska aspekterna. I den beräkningstekniska delengenomfördes två lönsamhetskalkyler, en för en aktuell fastighet i Norra Djurgårdsstaden däråterbetalningstiden och en potentiell vinst studerades utifrån ett flertal olika förändringsfaktorer. Iden andra lönsamhetskalkylen konstruerades en teoretisk typvilla, enfamiljsvilla, med sammaförändringsfaktorer för att åskådliggöra lönsamhetskalkylen vid ett produktionsöverskott samt denekonomiska skillnaden vid tre olika scenarier: försäljning av överskottet, utan försäljning och vidinförandet av nettodebitering.Den sociotekniska analysen visade på att dagens regelverk gör det tidskrävande för tänkbaraegenproducenter, då många avtal måste tecknas framförallt vid försäljning av ett potentielltproduktionsöverskott. De rådande mätreglerna för tilldelning av elcertifikat ifrågasattes, dåkostnaderna som tillkommer för tjänsterna mätning och rapportering antas kunna sänkas dårapporteringsintervallet utökas. Vid ett införande av nettodebitering kan det förenklade regelverketsom följer göra att den tidigare nämnda tidsinvesteringen, för tänkbara egenproducenter, som krävsvid ett produktionsöverskott minskar. Samtidigt kan det efter införandet vara lönsamt att produceraefter maximal kapacitet istället för att enbart installera anläggningar som begränsats efter den lägstaelförbrukningen under året. Det förenklade regelverket som uppstår vid införandet av nettodebiteringkan även komma att förändra den allmänna inställningen till mikroproduktion positivt.Den tekniska analysen för Norra Djurgårdsstaden och den konstruerade typvillan visade samtidigt påatt sänkta investeringskostnader påverkar återbetalningstiden mer än spotprisutvecklingen. Dock harspotprisets utveckling en stor betydelse för lönsamhetskalkylen och framförallt den potentiellavinsten, men kräver en orimligt hög utveckling för att uppnå vinster av den storleksordningen. Vidareframkom det att vindturbiner för mikroproduktion kräver en orimligt hög medelvindhastighet för attuppnå en återbetalningstid inom produktens livstid, vilket gör alternativet mindre attraktivt änsolceller. Analyserna för solceller visade på att om elspotpriset fortsätter att stiga samtidigt somkostnaderna för produkterna fortsätter att falla kommer ett solcellstöd inte vara nödvändigt förframtida investeringar. Slutligen har faktorerna investeringsstöd, fallande produktpriser,spotprisutveckling och ett förenklat regelverk identifierats som de sökta nyckelfaktorerna för densvenska mikroproduktionsmarknaden av elektricitet

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:kth-10175...Last time updated on 6/16/2016

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.