Hur genomförs och behandlas marknadsundersökningar på industriföretag? : En studie i knowledge management i B2B-företag

Abstract

Om ett företag i dagens samhälle har bra kunskap om sina produkter har de större möjlighet att vara konkurrenskraftiga och utveckla produkterna efter marknadens behov. Därför är det viktigt för företag att hålla sig uppdaterade om marknadens krav och önskemål på produkten. Ett vanligt sätt för företag att göra detta är genom att utföra marknadsundersökningar.Denna rapport undersöker därför hur marknadsundersökningar genomförs och behandlas på industriföretag.Studien undersöker rutiner och metoder för hur företag samlar in och hanterar den information och kunskap de får från sina kunder. Rapporten presenterar teorier från tidigare studier om marknadsundersökningar. Även resultat från intervjuer med två anställda på två industriföretag presenteras. De två företagen är B2B-företag där det ena är ett verktygsindustriföretag och det andra är ett fordonsindustriföretag.Efter analys av litteraturstudien och resultat från intervjuer, identifieras två huvudmetoder för undersökningsprocesser. En av dessa metoder är att sköta processen internt, till exempel genom personliga intervjuer mellan företaget och kunderna. Fördelen med denna process är att de involverade avdelningarna kan få informationen direkt från kunden, dock kan denna process bli dyr och tidskrävande.Den andra metoden är att lägga ut undersökningsprocessen på ett externt undersökningsföretag. Detta kan resultera i mindre arbete, mindre kostnader och även till att personer med högre kompetens inom marknadsundersökningsbranschen gör företagets marknadsundersökningar. Ett problem med denna metod kan dock vara att viss information kan gå förlorad på vägen. Efter analyser av båda metoderna blev resultatet att ingen metod är bättre än den andra. Oavsett vilken av dessa metoder företag väljer att använda sig av är det viktigt för alla företag som utför undersökningar att känna till att det finns brister och svagheter inom undersökningsprocesser. Detta för att företagen ska vara medvetna om trovärdheten av resultatet från dessa processer. För att öka trovärdigheten på resultatet är det viktigt att ha en struktur på undersökningen och att någon sorts utarbetad metod efterföljas som till exempel Churcill och Iacobuccis [7] steg-för-steg-metod. Syftet är att sträva efter ett resultat som kan användas för att utveckla företagets produkter till att bli mer konkurrenskraftig på marknaden.Companies that have good knowledge of their products are more likely to be competitive and develop products according to market needs. It is therefore important for companies to be updated on the markets requirements on the products. A common way for companies to do this is by conducting market researches.This report therefore examines how market research is conducted and processed in industrial companies.The study examines routines and methods for how companies collect and manage the information and the knowledge they receive from their customers. The paper presents theories from previous studies on market research. Results from interviews with two employees from two industrial companies are also presented. The two companies are B2B-companies where one focuses on tools and the other one focuses on vehicles. After analyzing the reviewed literature and the results from the interviews two main methods are identified. One of these methods is to execute the research process internally, for example, through personal interviews between the company and the customers. This process benefits the involved departments who receive the information directly from the customer, however the process may be costly and time consuming.The second method is to outsource the research process to a research company. This can result in less work, less costs and also in people with higher skills in marketing research making the company's market research. One problem with this approach may be that some information may be lost in the process.After analyzing both methods, the result was that no one method is better than the other. Whichever of these methods companies choose, it is important for all companies carrying out surveys to recognize that there are gaps and weaknesses in all research processes. This to make sure companies is aware of the credibility of the results from these processes. To increase the credibility of the results, it is important to have a structure in the research and to use some sort of pre-developed method such as Churcill and Iacobuccis [7] step-by-step-method. The purpose is to strive for a result that can be used to develop the company's products to become more competitive in the market

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:kth-55841Last time updated on 6/16/2016

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.