Change of work methods : - A study of the interaction between designers and product coordinator and their work environments at Scania

Abstract

SammanfattningSyftet med arbetet var att studera arbetssättet mellan konstruktörer och produktsamordnare, utvärdera dessa och därefter ge förslag till hur samverkan kan förbättras mellan rollerna. Syftet var även att studera några av de arbetsmiljöer som produktsamordnare kommer i kontakt med och komma med förändringsförslag på hur Scania ska kunna förbättra dessa.En litteraturstudie har genomförts med syftet att förstå ämnesområdena och därigenom få en grund till att kunna föreslå förbättringar. Författaren har även studerat litteratur och genomgått kurser för att få bättre förståelse för hur Scania fungerar. Arbetssättet mellan produktsamordnare och konstruktörer har studerats genom en mindre observationsstudie och samtal med produktsamordnare. En referensintervju utfördes på SAAB Aerostructures för att få en insikt i hur en stor förändring kan gå till, vad som gick bra och vad som kan förbättras.Resultatet påvisar både brister med de studerade arbetsmiljöerna samt hur en produktsamordnares arbetsdag kan se ut, med problemområden där förbättringar kan göras för att skapa ett bättre arbetsflöde. I resultatet återfinns också Scanias målsättning med 3D-sammanställningar i framtiden och resultatet från intervjun med SAAB.Resultaten har analyserats och lett fram till förslag på förändringsåtgärder för det framtida arbetet på Scania vilka redovisas i denna rapport.Scania bör lägga resurser på att se över sina anställdas arbetsmiljöer för att främja innovationen och kreativiteten. Med små, enkla medel kan en arbetsplats gå från att vara ordinär till en plats som inspirerar till nya lösningar och idéer. Genom att göra en utvärdering av ett projekts behov kan integrationen ökas mellan rollerna när produktsamordnaren utlokaliseras hos konstruktörer vid behov och vid övrig tid arbeta tillsammans med kollegorna på den egna avdelningen för att behålla sin spetskompetens.AbstractThe purpose was to study the way of working between designers and product coordinators, to evaluate them and give suggestions for how to improve the collaboration between the roles. The purpose was also to study some of the workplace environment as a product coordinator comes in contact with and make suggestions to Scania in how to improve them.A literature study was performed with the purpose to understand the area of subjects and thereby be able to suggest improvements. The author has also been studying literature and attending courses to get a better understanding about how Scania works. The work method between product coordinators and designers has been studied through a minor observational study and conversations with product coordinators. A benchmarking interview was performed at SAAB Aerostructures to get an insight into how a major change can turn out, what went well and what can be improved.The result demonstrates both the shortcomings of the studied workplace environments and how a product coordinator´s work day could look like, with problem areas where improvements can be made to create a better work flow. In the result are also Scania´s objective with 3D assemblies in the future and the outcome of the interview with SAAB.The results were analyzed and led to proposals on change measures for future work at Scania, which are reported in this thesis.Scania should devote resources to reviewing its employees’ workplace environment to promote innovation and creativity. With small, simple means a workplace could go from being ordinary to a place that will inspire to new resolutions and ideas. By making a assessment of a project’s needs can the integration be improved between the roles when the product coordinator is relocated to the designers when necessary and other times working with the colleagues in their own division to maintain the expertise

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:kth-41508Last time updated on 6/16/2016

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.