Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Influence of surgical team characteristics on the implementation of robotic surgery

By M. Postma

Abstract

INLEIDING: Robot technologie is een uitgebreide en complexe innovatie die hoge eisen stelt aan implementatie. Gezien de operatieprocedures en interactie in conventionele Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC) en robot MIC is het waarschijnlijk dat robot MIC een hoger niveau van samenwerking binnen chirurgische teams eist. Doel van deze studie is het verkennen van de relatie van het robot MIC implementatieproces met teamkenmerken van een chirurgisch team in een algemeen ziekenhuis. Het Innovatie-Contingentie Model werd gebruikt als theoretisch kader. METHODEN: Een longitudinale single case study werd uitgevoerd met behulp van een mixed methods design. De populatie bestond uit robot MIC teamleden (Algemene Chirurgie, Anaesthesiologie, Gynaecologie en Urologie) in een algemeen ziekenhuis in Nederland (N=16). Data werden verzameld van maart tot en met mei 2011. Het kwantitatieve deel bestond uit drie verschillende vragenlijsten voor het bepalen van de teamconfiguratie (OCQ4), het teamleerproces (TLPQ) en implementatiesucces (POQ). Aanvullend werden kwalitatieve focus groep interviews uitgevoerd. RESULTATEN: De belangrijkste bevindingen geven aan dat de robot MIC teams zich significant hebben ontwikkeld op alle vier configuraties van het Innovatie-Contingentie Model in de eerste drie maanden van het implementatieproces. We hebben geen significante relaties van teamleren en teamgerichte, ondernemingsgerichte, regelgerichte en resultaatgerichte configuraties met implementatiesucces kunnen vaststellen. Teamleren is gestegen van gepoold leren op T1 naar synergistisch leren op T2 en T3. Implementatiesucces score van het totale team was 110 (SD 7) op T3, waar de maximale score 130 was. CONCLUSIES: Er is significant bewijs dat implementatiesucces van robot MIC gerelateerd is aan de ontwikkeling van teamkenmerken van het robot MIC team. Gezien de hoge OCQ4, TLPQ en POQ scores op T2 lijkt juist de combinatie van de variabelen teamleren en teamgerichte, ondernemingsgerichte, regelgerichte en resultaatgerichte configuraties gerelateerd te zijn aan implementatiesucces. INTRODUCTION: Robot technology is a comprehensive and complex innovation which makes high demands upon implementation. Considering the procedures and interaction in conventional Minimally Invasive Surgery (MIS) and robotic MIS, it is likely that robotic MIS demands a higher level of collaboration within surgical teams. Aim of this study was to explore the relationship between the robotic MIS implementation process and team characteristics of a surgical team in a general hospital. The Innovation-Contingency Model was used as theoretical framework. METHODS: A longitudinal single case study was conducted using a mixed methods design. Population consisted of robotic surgery team members in a general hospital in the Netherlands (N=16). Data were collected from March to May 2011. The quantitative part consisted of questionnaires to determine team configuration (OCQ4), to explore the team learning process (TLPQ), and to explore the implementation success (POQ) of robotic MIS. Additional qualitative focus group interviews were conducted. RESULTS: The main findings indicate that the robotic teams significantly developed at all four configurations of the Innovation-Contingency Model in the first three months of the implementation process. No significant relationships between team learning and team-oriented, business-oriented, rule-oriented and result-oriented configurations and implementation success were determined. Team learning scores increased from pooled learning at T0 to synergistic learning at T1 and T2. Implementation success score of the total team was 110 (SD 7) at T2, where the maximum score was 130. CONCLUSIONS: There is significant proof that implementation success of robotic Minimally Invasive Surgery is related to development of team characteristics of the robotic team. Regarding the high OCQ4, TLPQ and POQ scores at T2, it is likely that it is the combination of the variables team learning and team-oriented, business-oriented, rule-oriented and result-oriented configurations that is related to implementation success

Topics: robotic surgery, surgical teams, implementation, Innovation-Contingency Model, dedicated team
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/211089
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.