Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De invloed van netwerk- prestatiecontracten op innovativiteit in beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofd(vaar)weginfrastructuur.

By J.P. Nagel

Abstract

In dit onderzoek staat innoveren in het beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofd(vaar)weginfrastructuur centraal, kortweg de infrastructuursector. De infrastructuursector wordt beschouwd als weinig innovatief (PSIB, 2005). Het vergroten van het innovatievermogen van private partijen in de markt van beheer en onderhoud (B&O) van de hoofdinfrastructuur is daarom van belang. Rijkswaterstaat (RWS) is in deze sector de grootste opdrachtgever en verantwoordelijk voor een efficiënte besteding van dit publieke kapitaal. De veronderstelling is, dat RWS een rol kan spelen in het vergroten van de innovativiteit bij marktpartijen door opdrachten op een anders dan traditioneel gebruikelijke, technisch gespecificeerde, manier te verstrekken aan de partij die de gevraagde service gaat verlenen.\ud Bij een nieuwe vorm van opdrachtverstrekking (aanbesteden) krijgen opdrachtnemers meer mogelijkheden projecten naar eigen inzicht en creativiteit in te vullen. Uitbesteding van beheers- en onderhoudstaken is - in tegenstelling tot aanlegtaken - in de infrastructuursector op het moment niet gebruikelijk. Het gaat in dit onderzoek om de invloed van de nieuwe contractvorm, namelijk prestatiegestuurde contracten met functionele specificaties, op de innovativiteit van marktpartijen. \ud Een netwerk- prestatiecontract, het zogenaamde corridorcontract, voor het beheer en onderhoud van infrastructuur in de provincie Zeeland is sinds oktober 2008 operationeel. Om de invloed van dit contract op het vergroten van de innovativiteit van marktpartijen te onderzoeken, is in dit onderzoek de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: \ud Verhogen netwerk- prestatiecontracten voor beheer en onderhoud van infrastructuur de innovativiteit van opdrachtnemers ten opzichte van traditionele op laagste prijs gebaseerde contracten? \ud \ud Om deze vraag te beantwoorden, is een theoretisch kader opgesteld, waarin is beschreven welke theoretische concepten en inzichten gebruikt zijn om dit probleem in kaart te brengen en te analyseren. Uit literatuuronderzoek is gebleken, dat weinig literatuur in dit onderzoeksdomein beschikbaar is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een theoretisch model, dat gebaseerd is op diverse onderzoeken van één auteur, T. Stenbeck, welke in het juiste onderzoeksdomein heeft gepubliceerd. Met behulp van dit theoretische model wordt een casestudy uitgevoerd, waarbij wordt \ud onderzocht op welke wijze de innovativiteit van de marktpartij wordt beïnvloed door de één één specifiek gekozen contractvorm. In de casestudy is op basis van uit de literatuur gedestilleerde factoren die positief van invloed zijn op innovativiteit. Onderzocht is of deze factoren al dan niet voorkomen in traditioneel op de laagste prijs gebaseerde contracten en het netwerk- prestatiecontract ‘De Zeeuwse Delta’. \ud De belangrijkste conclusies zijn dat netwerk- prestatiecontracten ten opzichte van prijscontracten een positievere invloed hebben op de innovativiteit in de sector. Daar waar het prijscontract op geen enkele wijze de innovativiteit vergroot, doet het netwerkprestatiecontract dit op een aantal factoren wel. Daarnaast biedt het netwerk- prestatiecontract op een aantal andere factoren potentieel om innovativiteit positief te beïnvloeden. Echter is het dan nog steeds mogelijk dat de opdrachtgever deze potentiële positieve invloed zodanig invult dat er te weinig ruimte overblijft voor innovativiteit van de opdrachtnemer. Hierdoor kan het potentieel onvoldoende benut worden om de innovativiteit daadwerkelijk te verhogen. Het succes van het de invloed van het netwerk- prestatiecontracten op innovativiteit hangt daardoor van een groot deel af van de opdrachtgever

Topics: Geowetenschappen, infrastructuursector, innovatie, beheer, onderhoud, infrastructuur, Rijkswaterstaat, functionele specificaties
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36748
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.