Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het medisch en verpleegkundig consult: de invloed van de inhoud op de tevredenheid van patiënten die behandeld zijn voor hoofd-halskanker

By A.G. Hazeleger

Abstract

Samenvatting \ud Doel: Verkennen of in verpleegkundige consulten meer aandacht is voor psychosociale pro-blemen bij patiënten die behandeld zijn voor hoofd-halskanker dan in medische consulten, of meer aandacht hiervoor aansluit bij de behoeften van patiënten en leidt tot een hogere patiënt-tevredenheid. \ud Methode: 24 patiënten zijn geïncludeerd. De 12 patiënten in de interventiegroep ontvangen naast medische consulten ook verpleegkundige consulten. De 12 patiënten in de controlegroep ontvangen alleen medische consulten. Met behulp van een voor dit onderzoek ontwikkeld for-mulier is van 36 digitaal opgenomen consulten (12 medische interventiegroepconsulten, 12 me-dische controlegroepconsulten en 12 verpleegkundige interventiegroepconsulten) beoordeeld welke onderwerpen aan de orde kwamen. Op basis van de 24 bijbehorende, door patiënten ingevulde vragenlijsten, is beoordeeld welke onderwerpen patiënten graag wilden bespreken en hoe tevreden zij over de consulten waren. De verschillen tussen interventie- en controlegroep zijn geanalyseerd door gemiddelden (T-tests) en percentages te vergelijken.\ud Resultaten: In de verpleegkundige consulten werden meer psychosociale onderwerpen be-sproken dan in de medische consulten. Patiënten wilden vooral fysieke onderwerpen bespre-ken. Meer aandacht voor psychosociale onderwerpen leidde niet tot een hogere patiënttevre-denheid. \ud Conclusie: Verpleegkundigen besteedden meer aandacht aan psychosociale problemen dan artsen. Meer aandacht voor psychosociale problemen sloot niet aan bij de behoeften van pati-enten en leidde niet tot een hogere patiënttevredenheid.\ud Praktische implicaties: De uitkomsten van deze deelstudie zijn gebaseerd op een kleine steekproef. Bovendien is alleen de inhoud van de consulten beoordeeld. Aanbevolen wordt een onderzoek met een grotere steekproef waarbij ook de kwaliteit van de consulten wordt beoor-deeld en de verwachtingen die patiënten van deze consulten hebben

Topics: Geneeskunde, medisch consult, verpleegkundig consult, patiënttevredenheid, hoofd-halskanker\ud Nursing consult, medical consult, patient satisfaction, head and neck cancer
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36373
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.