Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zwerfjongeren keuren hun woonvoorziening \ud Een procesevaluatie van een participatieve methodiek naar de kwaliteit van woonvoorzieningen

By I. van der Lee

Abstract

Uit onderzoek blijkt dat de hulpverlening en het professionele aanbod in Nederland niet altijd goed ingespeeld en ingericht is op (zwerf)jongeren (Korf e.a., 1999). De gangbare vormen van cliëntenparticipatie, zoals een Wmo- of cliëntenraad, blijken voor kwetsbare doelgroepen meestal niet geschikt (bron: www.verwey-jonker.nl). Daarom heeft het Vewey-Jonker in opdracht van de Stichting de Volksbond Amsterdam de Participatie Audit Jongeren Amsterdam (kort: PAJA) ontwikkeld en uitgevoerd. Deze methodiek wordt aangeduid als een peerresearch, ofwel participerend actieonderzoek met jeugdigen. Jongeren uit de onderzoeken doelgroep werken actief mee aan het onderzoek en zijn niet uitsluitend leveranciers van data. De methodiek is van november 2008 tot en met juni 2009 uitgetest onder enkele instellingen. Doelgroep van de PAJA-pilot waren Amsterdamse thuisloze jongeren, cliënten van de Volksbond Amsterdam (of haar potentiële cliënten). De probleemstellingen luiden als volgt: zijn de componenten (wie, wat, wanneer, waar, hoe) van het project geïmplementeerd/ voltooid zoals bedoeld? en wat zijn de zichtbare sterke punten en zwakke punten van elke stap in de interventie? Met behulp van een procesevaluatie is het de bedoeling gedurende de pilot de methodiek te perfectioneren door haar aan te vullen en aan te passen. Op basis van observaties, interviews en de analyse van administratieve gegevens wordt inzicht verkregen over de manier waarop het programma in de praktijk wordt gebracht. Op deze wijze resulteerde de pilot op het einde in een gevalideerde, vanuit de praktijk ontwikkelde methodiek die door instellingen kan worden ingezet

Topics: Sociale Wetenschappen, Procesevaluatie, participatieproject, jongeren
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36263
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • www.verwey-jonker.nl). (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.