Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het sociale zelf van 6- tot en met 8-jarige kinderen Dimensie II: Sociale relaties

By M. van der Meché

Abstract

In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit zijn sociale competenties erg belangrijk. Als kinderen betere sociale vaardigheden ontwikkelen zullen ze later beter kunnen functioneren in de maatschappij (Ten Dam & Volman, 2000). In het onderzoek van het project van Onze Klas Mijn Wereld wordt er gebruik gemaakt van het model voor sociale competentie van Ten Dam e.a. (2003). Daarin wordt sociale competentie opgesplitst in drie componenten: Identiteitsvorming, inter-persoonlijke sociale competenties en sociale competentie op groepsniveau. Deze thesis gaat in op de tweede dimensie: interpersoonlijke sociale competenties van kinderen. Bij deze component gaat het om de interactie met (het met elkaar om kunnen gaan) en de relatie tussen (betrokken zijn bij elkaar) zes- tot en met achtjarige kinderen. Door middel van een semigestructureerd interview, waarbij ook gebruik is gemaakt van een hypothetische situatie, is getracht het denken over samenwerken, en in het bijzonder over sociaal- en coöperatief gedrag als aspecten van samenwerken te onderzoeken bij 6- tot en met 8-jarige kinderen. Er zijn enkele significante verschillen gevonden voor leeftijd en sekse. Uit de resultaten kan verder geconcludeerd worden dat met name aspecten van het sociale gedrag en concrete vaardigheden een rol spelen bij 6- tot en met 8-jarige kinderen bij het praten over samenwerken. De aspecten van coöperatief gedrag (de werkwijze, vaardigheden en het product) spelen in mindere mate een rol. Het lijkt erop dat 6- tot en met 8-jarieg kinderen coöperatief gedrag nog niet duidelijk onderscheiden als deelvaardigheid van samenwerking. Ze zien al wel in dat het elkaar helpen en het leren kennen van nieuwe kinderen een onderdeel is van samenwerken

Topics: Sociale Wetenschappen, Samenwerken, coöperatief gedrag, sociaal gedrag
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34840
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.