Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Handboek der vee-artsenijkundige heelkunde, of de kunst, om de uitwendige ziekten der paarden en van andere huisdieren te kennen en te genezen

By Joachim Friedrich Christian Dieterichs

Abstract

Pag.\ud 1. Het paard..................... 1\ud 2. Paardenkennis.................... 5( 434 )\ud ALGEMEENE VEE-ARTS ENIJKUNDIGE\ud HEELKUNDE.\ud EERSTE AFDEELING.\ud OORSPRONKELIJKE WERKTUIGELUKE AFWUKINCEN VAST\ud DEN GEZONDEN TOESTAND.\ud EERSTE KLASSE.\ud *\ud SCHEIDING VAN DEN ZAMENHANG.\ud EERSTE ONDER-AFDEELING.\ud SCHEIDING VAN DEN ZAMENHANG , MET VERDEELING\ud DER HUID.\ud EERSTE HOOFDSTUK.\ud Bladz.\ud Over de wonden. 83.\ud Kenteekenen, verschil en voorzegging bij\ud wouden. 85.\ud Behandeling der wonden in het algemeen. 9^\ud a. Genezing der wonden door de her-\ud eemging. 91.\ud b. Genezing der wonden door de ettering. 98.\ud TWEEDE HOOFDSTUK.\ud Wonden met kneuzingen, gekneusde wonden. 1 IQ.\ud Behandeling der gekneusde wonden. 113.\ud DERDE HOOFDSTUK.\ud Vergiftige wonden. 120.\ud Vergiftige wonden, welke dolgift bevatten. 130.\ud TWEEDE ONDER-AFDEELING.\ud Scheiding van den zamenhang , zonder ver-\ud deeling der huid. 138.\ud : EER.( 455 )\ud EERSTE HOOFDSTUK.\ud Blad*.\ud Over de verscheuring der zachta deelen, of\ud behandeling der verscheuringen. 146.\ud TWEEDE HOOFDSTUK.\ud Over de beenbreuken. 153.\ud Behandeling der beenbreuken in het al-\ud gemeen. 162.\ud TWEEDE KLASSE.\ud Over de kneuzingen. 166.\ud DERDE KLASSE\ud Over de plaatsveranderingen (dislocationes)\ud en wel der zachte deelen,\ud EERSTE ONDER-AFDEELING.\ud Over de breuken. \ 173»\ud Kenteekenen der breuken aan den achter-\ud buik in het algemeen. 176.\ud Onderscheiding der breuken. 177.\ud Oorzaken der breuken. 179.\ud Beloop der breuken en beklemming. 181.\ud Kenteekenen der beklemming. 182.\ud Oorzaken der beklemming. 183.\ud Algemeene aanmerkingen over de breuken. 185.\ud Voorzegging der breuken in het algemeen\ud en in het bijzonder met opzigt tot de\ud beklemming. 187.\ud Behandeling der breuken. 188.\ud Behandeling van beklemde breuken. 191.\ud TWEEDE ONDER-AFDEELING.\ud Blad».\ud Over de uitzakkingen. 193.\ud DERDE ONDER-AFDEELING.\ud Plaatsveranderingen der harde deelen. j 195.\ud Over de ontwrichtingen. 195,\ud VIERDE ONDER-AFDEELING.\ud Over de vaneenwijkingen der beenderen,\ud of over de afwijkingen van de aanhang-\ud sels der beenderen, 203,\ud TWEEDE AF DEELING.\ud Oorspronkelijke afwijkingen van den ge-\ud zonden toestand, welke in de levens-\ud kracht gegrond zijn.\ud EERSTE KLASSE.\ud Gebreken van het vermogen der uitzetting\ud en zamentrekking.\ud Algemeen begrip omtrent de ziekten dezer\ud tweede afdeeling. 206.\ud EERSTE GESLACHT.\ud Ziekten met vermeerderde kracht van za-\ud mentrekking. 208.\ud TWEEDE GESLACHT.\ud Verminderde zamentrekkingskracht(slapheid). 216.\ud a. Over de gallen. 219.\ud b. Uitzettingen der vaten. 226.\ud TWEEDE KLASSE.\ud Gebreken der afscheiding en opslorping. 232.\ud EER.EERSTE ONDER-AFDEELING.\ud Bladx.\ud Overvloedige afscheidingen.\ud TWEEDE ONDER-AFDEELING.\ud Verminderde afscheiding (vermagering of\ud uitputting van een deel). 241.\ud DERDE KLASSE.\ud Over de ontaardingen van de bewerktuigde\ud deelen zelve, of van derzelver zelfstan-\ud digheid. 248.\ud EERSTE ONDER-AFDEELING.\ud Over de ontaarding van het zamenstel der\ud deelen of van het weefsel, zonder het\ud ontstaan van nieuwe oppervlakten van\ud afscheiding. 250.\ud Over het knoestgezwel, (scirrus). 251.\ud TWEEDE ONDER-AFDEELING.\ud Over de ontaarding der deelen, of den\ud ziekelijken toestand van het weefsel,\ud waarbij nieuwe oppervlakten, welke af-\ud scheiden , worden gevormd. 258.\ud Verdeeling der zweren. 259.\ud Algemeene behandeling der zweren. 264.\ud Behandeling der zweren naar derzelver ge-\ud slacht. 266.\ud 1. Over de . eeltachtige zweren. 270.\ud 2. ——- -— sponsachtige zweren. 271.\ud f 3 OverBJ»d«.\ud 3. Over de holle zweren. 272.\ud 4.-----------pijpzweren. ' 274.\ud 5.------— mokverzwering ( mok ). 278\ud 6.-----------beenverzwering. 289.\ud 7. __------kankerachtige zweren. 296.\ud VIERDE KLASSE.\ud Over de vorming van tegennatuurlijke lig—\ud chamen, na - vormingen (pseudo - orga-\ud nisatio). 300.\ud EERSTE GESLACHT.\ud Over de beursgezwellea. 301.\ud TWEE]DE GESLACHT.\ud Over de vleeschproppen, polijpen of po-\ud li jpeuse uitwassen. 311.\ud DERDE GESLACHT.\ud Over de wratten. 318.\ud VIERDE GESLACHT\ud Over de vereeltingen (zwammen). 321.\ud VIJFDE KLASSE.\ud Over de nieuwe , valsche, vreemdaardige\ud voortbrengselen, door de ziekelijke wer-\ud king van een afscheidend werktuig',\ud ( pseudo -productio). 323.\ud Kenteekenen van de aanwezigheid van steeneri. . 325.\ud ZESDE KLASSE.\ud Over de gebreken der eerste vorming (vüia\ud primae formatonis ). 330.\ud DER- ( «9 )\ud DERDE AFDEEL1NG. \ud \ud Bladz. \ud \ud Oorspronkelijke sclieikundige beleediging-\ud gen van den gezonden toestand. 334.\ud EERSTE GESLACHT.\ud Over het branden. 335.\ud EERSTE HOOFDSTUK.\ud Over het branden door vuur. 336.\ud TWEEDE HOOFDSTUK.\ud Over het branden met een gloeijend ijzer 341.\ud DERDE HOOFDSTUK.\ud EERSTE GESLACHT.\ud a. Branding met versch geblusclite kalk 846.\ud TWEEDE GESLACHT.\ud h. Brandingen door bijtmiddelen en zuren ,\ud en vergiftingen door uitwendig aangewen-\ud geneesmiddelen 348,\ud VIERDE AFDEEL1NG.\ud Over de kunstbewerkingen, welke aan het\ud dierlijk ligchaam in het algemeen ver-\ud rigt worden. 355.\ud Over de gewone dwangmiddelen bij operatien. 357.\ud EERSTE HOOFDSTUK.\ud Over het aderlaten. 367.\ud TWEEDE HOOFDSTUK.\ud Over het scarificeren of doorvlijmen derhuid. 384.\ud DER. \ud { 44o )\ud DERDE HOOFDSTUK.\ud Over het stillen der bloeding, bij wonden 387.\ud VIERDE HOOFDSTUK.\ud Over de vereeniging der wonden door\ud naden. 395.\ud VIJFDE HOOFDSTUK.\ud Over het inspuiten van geneesmiddelen in\ud de aderen. 397.\ud ZESDE HOOFDSTUK.\ud Over het openen van ettergezwellen. 400.\ud ZEVENDE HOOFDSTUK.\ud Over het inwrijven en over het aanwen-\ud den van prikkelende middelen, scherpe\ud zalven, bijtmiddelen enz. 403.\ud ACHTSTE HOOFDSTUK.\ud Over het zetten van fontanellen, of het\ud steken van een wrangwortel. 409.\ud NEGENDE HOOFDSTUK.\ud Over het zetten van haarvlechten of van\ud etter-linten, ook de aanwending van\ud eene etterdragt genoemd. 413.\ud TIENDE HOOFDSTUK.\ud Over de aanwending van het vuur (cau-\ud leriüm actuale s. cauterisatio), 422.\ud 3. "Wenken in den hittenhandel.............. 12\ud 4. Toilet....................... 18\ud 5. Verpleging en aanrijden van Russische hitten........ 19\ud 6. Houdingen van het paard............... 22\ud 7. Bijdrage omtrent de erfelijkheid van cornage........ 26\ud 8. Show-conditie.................... 60\ud 9. Iets over volbloed.................. 64\ud 10. Luchtverversching van een paardenstal.......... 67\ud 11. De nationale afstandsrit der Koninklijke M. S. V., 132 K.M. . . 70\ud 12. Naar aanleiding van den 132 K.M. Afstandsrit der Koninklijke\ud Militaire Sportvereeniging, op 6 October 1911........ 79\ud 13. Kunstmatige bevruchting................ 107\ud 14. Behandeling van dekhengsten buiten den dektijd....... 125\ud 1B. Het vastzetten van paarden............... 129\ud 16. Welk paard te fokken?................ 132\ud 17. Over straffen.................... 137\ud ii\ud 18. Dwingen lokt verzet uit................ .142\ud 19. Dressuur en training................. 146\ud 20. Over houding.................... 152\ud 21. Het koord, ter vervanging van de praam.......... 157\ud 22. Windzuigen..................... 161\ud 23. De opleiding der raadgevers en beoordeelaars op het gebied der\ud Nederlandsche paardenfokkerij........... . . . 163\ud 24. Het aanspannen van concourspaarden .......' | . . . . 182\ud 25. Trek- en drafproeven................. 185\ud 26. Iets over krampachtige spanning der spieren........ 191\ud 27. Teeltkeuze...................... 194\ud 28. Keuze van de soort hengst............, . . . 196\ud 29. Over verschillende opvattingen omtrent draf, enz. ...)... 201\ud 30. Handelswaarde.................... 20

Topics: Diergeneeskunde, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde, Diergeneeskunde. Paard
Publisher: Schierbeek
Year: 1827
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31579
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.