Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Taaltoetsen testen, de kwaliteit van toetsen binnen een methode voor moderne vreemde talen.

By F.J.H.M. van Laarhoven

Abstract

Binnen deze thesis wordt de kwaliteit van de toetsen van de methode Taalblokken van Malmberg besproken. Taalblokken is een methode voor moderne vreemde talen, opgezet aan de hand van het common European framework of reference for languages (CEFR). De kwaliteit van de toetsen is bepaald aan de hand van twaalf kwaliteitscriteria van Baartman, Kirschner, Prins en Van der Vleuten (2007) voor competentiegericht toetsen. De kwaliteit is vastgesteld door het afnemen van een interview bij twee docenten van ROC’s. Hiernaast is een vragenlijst afgenomen bij 64 studenten van het beroepsonderwijs (MBO). Bij een medewerker van Malmberg is een interview afgenomen. Ten slotte zijn veertien toetsen beoordeeld aan de hand van een, voor dit onderzoek, ontworpen beoordelingsinstrument. Alle instrumenten zijn opgezet aan de hand van de operationalisering van de twaalf kwaliteitscriteria van Baartman en collega’s (2007). Uit het onderzoek is moeilijk te concluderen aan welke kwaliteitscriteria de methode Taalblokken volledig voldoet. Niet alle criteria zijn onderzocht door middel van interviews, een vragenlijst en het beoordelingsinstrument voor toetsen. Dit is te wijten aan praktische beperkingen zoals tijd en steekproefgrootte. Volgens de docenten voldoet de methode aan accepteerbaarheid, tijd en kosten, onderwijskundige gevolgen, eerlijkheid, geschiktheid voor onderwijsdoelen, betekenisvolheid en transparantie. Volgens de studenten voldoet de methode aan tijd en kosten, eerlijkheid en transparantie. Het beoordelingsinstrument voor toetsen geeft aan dat de methode voldoet aan vergelijkbaarheid en betekenisvolheid. Als laatste geeft de uitgever van Taalblokken aan dat de methode voldoet aan tijd en kosten. Dat niet alle criteria volledig naar voren komen kan verklaard worden door de grote veranderingen die plaats hebben gevonden binnen het MBO, gericht op competentiegericht onderwijs (CGO). Docenten en studenten moeten hier nog in groeien en het onderwijsconcept integreren in hun onderwijs. Daarnaast wordt er vanwege praktische redenen niet volledig gebruik gemaakt van alle handvaten die binnen de methode Taalblokken aanwezig zijn om CGO/ toetsen vorm te geven. Als laatste kan gezegd worden dat de methode op een aantal aspecten nog tekort schiet en daarop verbeterd kan worden. Voorbeelden van deze verbeteringen zijn: het duidelijker aanbieden van doelomschrijvingen bij de toetsen, uitbreiden van instructies bij toetsen, een betere docentenhandleiding en implementatie van de methode per ROC. De instrumenten die gebruikt zijn binnen het onderzoek zijn niet optimaal betrouwbaar waardoor meerdere gevonden resultaten nietig verklaard kunnen worden. Voor vervolgonderzoek is het daarom een aanbeveling de instrumenten uit te breiden en concreter te maken. De dataverzameling zou plaats moeten vinden met een grotere steekproef. Door praktische beperkingen van dit onderzoek is de onderzoeksgroep gering gebleven wat de resultaten minder generaliseerbaar maakt

Topics: Sociale Wetenschappen, Competentie assessment programma, common European framework of reference, competentiegericht onderwijs, competentiegericht toetsen, Taalblokken
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31227
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.