Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard

By 

Abstract

"Irleidiho. •. ■•. •. •• . . •• ■ '■»'"".'. . . Bljtdï^ 1'\ud Eerste klasse, . ; ; : : ; : "". \ . ' » 1\ud Tweede klasse. •• ï,""!i""'',""'i""'v* v""'.' :V '. . '■ i""* S\ud ï'<Derde klasse-. -. •. -. •• -. •. •• -. •. *. "" »'"""" ""Sjw\ud Indeeling van hét-onderwijs. • . . •. . -. -.- » 3\ud Ohderriqt voor de eerste klasse. •.•••.*.-. -V -4\ud Onderrigt op deken en trens. ...... » Q\ud Kleeding van den man en toerusting van het\ud paard.. • . •. • .•••.••••■• 1 .'. . <i s j8\ud . , .•;•-*% •:■■ '4m\ ■ ■■•■■'\ud eerste les. . . ... .- », ,9\ud ■ Eerste oefening» . . . 10\ud Met geleiden naar en uit de rijbaan. V . .' * 10\ud Opstellen in de rijbaan, en houding der ruiters\ud alvorens te paard te stijgen. ..'... •• > (44\ud Benaming der deelen van het paard. ...» 12\ud Opspringen. .'.'.'........» 13\ud Zit en houding te paard ....... »' ; 1*4\ud Binnen en buitenzijde der rijbaan. ...» 17\ud Positie der. handen en besturing met de trens. » 17\ud Eerste positie der hand. . . ... . . . . •» 18\ud Tweede positie, der hand. .. . .......... » 18\ud Ds teugels der trens verlengen en verkorten. . » , 18II -—\ud De teugels kruisen en verdeelen......Bladz.\ud Bewegingen der hand bij de besturing van het\ud paard op de trens.........»\ud Werking der hand op de besturing van het\ud paard..............»\ud Werking der beenen.........•\ud Verceni ,de werking van handen en beenen in\ud gewone gevallen. jQ. $ O .\J. ]%. f. . . »\ud Hel verzamelen...........>\ud Het in gang brengen van het paard. ... ■\ud Het ophouden. .... ~. T.....»\ud Hel teruggaan...........>\ud Hou ding, «w» het bovenlijf. . . . r. _. _. _. »;ev\\ud Ifendingen. . _. . . . . . . . .,...»• VJ, »'.. v\ud Halve etp heele wendingen stilstaande. _, ;s. >' \ ■»\ud Busten.s . _. . _. . _. _. t, _. _. _. /-.;-,>'.-,\ «V-v\ud AJspringen._ ,. ,. r, .. .. ,-»_>. .>»iiti..v,i, ,,|,, •\ud Defileren. ...... :,-. .»,..:», ■;■»■•\ud n Tweede oefening ■* .', ét --p-. .\ud o ...... * *\ud Ter regter of Jwkerjiand marcheren. . . v. •»\ud Veranderingen van han,d.,. .. ,.......,. . *\ud Van den stap in den draf overgaan..... »\ud 'Van den draf'in den""stap overgaan..... »\ud faroote volte. „. ,. ,,, » .... f. . . . »\ud Halve en heele wendingen'in den gongi. . *. V\ud Voltes. . ».-,'■«'. «.;..'• » j . » ..• yv.'.'>«:.',.''>«: ' »'\ud ÏW regter of ter -linker zijde in battHtie. . 5. •\ud TWEEDE LES."" 7 . . ' »,,.\ud •Oefening op den zadel met trens, solider stijg-\ud 'l beugels........i.■.■>.> .v.- i .«jSwijtssüU! .'..■-• «■'•\ud • .-, « - Eerste oefening. . . '..>'>»\ud Het rijdenap den. zadel. ..... .'... . - . ■* ■?'■\ud Opstijgen.,............. ■ •.••'<• b • • »\ud Afstijgen. , . . ..., .. . . . . » . • • »,.Eet gebruik der sporen. -..,,; -V' . Bladz.\ud Ter regter of linkerhand .ma-rcheren. • .• .f OJJ'.""-""*, U.„\ud Draf op den zadel, < \ . >A. '. ■""'*. % ''-i' "". ""'.'"""" »\ud Versterken van den draf, , -,-*■ -,,'.... i\ud Verkorten van den draf....... ,. ,. «\ud . ......- < , > '.v; *""♦ tfc >-\ud Vilden draf halt houden., ,, .,. . . . . . «\ud J ..-.■..• ■ ■•„ . '"" .1 '"" • ■.•;■-■»• 'o\ud Herhaling van de reprises der eerste les.\ __. . ""» ;\ud Tweede oefening....., »\ud Bet rijden in de tweede positie der handen, «\ud Wendingen en voltes in de tweede positie dér\ud * 'handen. .' .' .' . . . .* . . .' ."" '. S\ud Overschehkelen.' . .' .' ."" .' ,' . . . . »\ud Grondbeginselen van den galop. . ""•"" . . "". 'V *\ud Regts aanspringen..........»\ud Links aanspringen. ., "".'• i.. ii.~.lJ. . . . ■>\ud Uit den draf in galop overgaan......»\ud Den draf en stap weder a,annemehïi.\ï% iv. Vi-•.■••\ud Vit den stap in galop overgaan, . . . . »\ud Vit den galop in stap overgaan.,\iurè'.M »«-. . •»■\ud Met rijden met stij.gbeugels. .. .. . ■• . ::. ï\\ '.*>*'\ud Plaatsing der voeten in de stijgbeugels. ."" , »:.\ud Lengte der stijgbeugels. . . . . . . . v *\ud Werkzaamheden met de stijgbeugels. . . . fl-\ud eerde les. ... »' \ud \ud \ud Eerste oefening. . .\ud Werkzaamheden met de stang.....,\ud Het geleiden naar de rijbaan. . . . .\ud Inspectie over het optoomen. ■. , .. . , .,.\ud Op en afstijgen. , ... . . '.. . <<\ud Het rigten der teugels. . . . ' . .\ud Houding der stangteugels in de linkerhand.\ud Beweging en werking, der hand. . , . .\ud Bij het aanhouden. ....;... \ud IV -------\ud Bij het nageven, . , , , . . ... . Bladi. 79\ud Bij het ^wenden. . . ..-. t, . . ;. .. ... 79\ud Werkzaamheden der pe les.op,de,stang. ... 82\ud • - ■ Tweede oefening. . . » 83\ud Galop op regte lijnen. .' .' ... . . , ' > 83\ud Eet aanspringen (regts 'en links)"". ...',.. » 83\ud Versterken en verkorten van den galop. . » 84\ud Stilstaande 'in den galop overgaan. ... » 85\ud Uit den galop halt houden. ...... » 85\ud Groote volte. ""... . . . . . . '.,.""•' • 87\ud Wendingen en voltes.......... 88\ud Bet springen over den slagboom. .... »' 89\ud ... VIERDE LES. .... » 92\ud Onderrigt in het rijden met de wapenen, . < 92\ud ;*'..■■.• • • -Eerste oefening. ...» 92\ud Geleiden naar de rijbaan, . >. . . ,.'. . i 92\ud Opstellen in de rijbaan*. .- . .,' . . . . > 93\ud Op- en ajstijgen. .,'./.. ... . . » 98\ud Werkzaamheden ■ der derde les met de sabel. »■■ • 9-4\ud Bandgrepen der vuurwapenen, stilstaande. » 94\ud Oefening met de sabel en lans, stilstaande. * 94\ud Tweede oefening..... 96\ud Buiten werkzaamheden. ....... w 96\ud Werkzaamheden der derde les met volle\ud wapenen. ........... » 96\ud Bandgrepen der wapenen in den marsch. . » 97\ud Oejening met de sabel en lans in alle gangen. » 98\ud Springen over den slagboom. ..... » 99\ud Springen over de sloot........» 100\ud De afzonderlijke aanval. ....... » 101\ud Bet schijfschieten. ......... ^> PELOTONSSCHOOL. . . Blada. 105\ud Eerste artikel. . . . » 107\ud Grondbeginselen der rigting. . . ... > 108\ud Opvolgende rigting der rotten in het peloton. » 109\ud Rigting van het peloton. . . . . ."" . . » 114\ud Openen en sluiten der gelederen. ..'..'» 114\ud Het peloton doen teruggaan....... » 115\ud Met tweeën of met vieren afbreken. ... » 116\ud Marsch regtuit in kolonne met tweeen of\ud vieren............. » 117\ud Verandering van directie.....-.'.-. » 118\ud Afzonderlijke schuinsche marsch. . . . » » 120\ud Het peloton in kolonne met tweeën of vieren\ud marcherende, vooricaarts, regts of links en\ud ter regterzijde in bataille formeren. . .' » 122\ud Handgrepen der wapenen....... . ■ 124\ud Tweede artikel. ... » 125\ud Afbreken met tweeën of eenen in denselfden\ud gang.............. » 125\ud Opmarcheren tot tweeën of vieren in denzelf-\ud den gang........... . » 128\ud Afbreken met tweeën of eenen in verdubbel-\ud den gang............. 129\ud Opmarcheren tot tweeën of vieren in verdub-\ud belden gang........... > 131\ud Het peloton links in één gelid fermeren. . > 183\ud Het peloton regts op twee gelederen formeren. » 135\ud Oefeninq met de sabel........ • 136\ud ögfening met de lans.......... 137\ud De rotten het peloton doen verlaten, ... » 138\ud Derde artikel..... 139\ud Front-marsch............. • 189\ud Contra-marsch........... » 146\ud Grondregels der zwenking. ...... » 148,. i op cene vaste spil. . . . I'Iadz. 150\ud Zwenkingen \\ud j i » beweegbare spil. . . » 158\ud Afzonderlijke schuinsche marsch. .... » 160\ud Het peloton in bataille marcherende, met vieren\ud of tweeen*in denselfden gang doen afbreken. > 162\ud De kolonne met tweeën of vieren marcherende,\ud het peloton in denzelfden gang doen for-\ud meren.............» 163\ud Het peloton in bataille marcherende, met\ud vieren of tweeën in verdubbelden gang doen\ud afbreken...... .• ...... » 164\ud De kolonne met tweeën of vieren marcherende,\ud het peloton in.verdubbelden gang formeren. » 165\ud De bewegingen met vieren^ het peloton in\ud kolonne of bataille zijnde.-...... 166\ud VlEBDE ARTIKEL : . '.• » 172\ud Carroussel-rijden. . . . ' . ' . . ; ' . . » 172\ud Springen over den slagboom en de sloot. . . » 176\ud Aanval met het peloton. . . . . . . . * 176\ud Verzameling. .-...,........ » 178\ud Tirailleren. . '. .......... . . . . » 179\ud AlGEMEEN OVERZIGT HOPEHS DE VERDEELIHG EI»\ud OPKllMMIHG VAH HET ONDERWIJS.....> 187

Topics: Diergeneeskunde, Diergeneeskunde, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde. Paard
Publisher: Van Cleef
Year: 1839
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30955
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.