Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het effect van etniciteit en door de leerling ervaren feedback en acceptatie van leerkrachten op de zelfwaardering van geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste LWOO leerlingen

By M.H.J. Scholtes

Abstract

Gezien het feit dat leerlingen met leerproblemen een verhoogd risico lopen op een lagere zelfwaardering en gezien de nadelige gevolgen die dit voor hen kan hebben, probeert dit onderzoek meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het onderwijs aan deze leerlingen het best vorm kan worden gegeven (in een geïntegreerde of in een gesegregeerde setting). Hierbij wordt rekening gehouden met de rol van de leerkracht en van de etniciteit van de leerling. De 195 deelnemende LWOO leerlingen (in leeftijd variërend van 12 tot en met 15 jaar) vulden een vragenlijst in met betrekking tot ervaren feedback/acceptatie van leerkrachten, competentiebeleving van schoolvaardigheden en sociale acceptatie en het algemeen gevoel van eigenwaarde. Om na te gaan hoe de effecten tussen de variabelen eruit zien, werd gebruik gemaakt van structural equation modeling. Daarnaast werd bekeken of er verschillen in deze effecten bestaan voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste leerlingen. De verschillende gebieden van de zelfwaardering bleken positief samen te hangen. Er werden daarnaast significante positieve effecten gevonden van ervaren feedback/acceptatie leerkrachten op de zelfwaardering. De directe effecten van etniciteit op ervaren feedback/acceptatie leerkrachten bleken significant en negatief, het directe effect van etniciteit op de zelfwaardering waren niet-significant en positief. Er bleek een door ervaren feedback/acceptatie leerkrachten gemedieerd effect van etniciteit op de zelfwaardering te bestaan. Tussen geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste leerlingen bleek alleen een verschil te bestaan in de mate waarin de competentiebeleving van schoolvaardigheden en sociale acceptatie samenhingen; deze correlatie was sterker voor de geïntegreerde groep. Concluderend kan gesteld worden dat het voor de zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen niet zoveel uitmaakt in welke klassensetting ze worden geplaatst. Wel blijkt de leraar een belangrijke invloed op de zelfwaardering te hebben en blijken allochtone leerlingen minder feedback/acceptatie van leerkrachten te ervaren. Verder duiden de in dit onderzoek gevonden resultaten erop dat er, naast de variabelen die in dit onderzoek zijn opgenomen, meer factoren van invloed zijn op de zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen. Gerichter onderzoek naar deze resultaten kan helpen om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. Since students with learning disabilities are at risk for lower self-esteem and because of the negative consequences this can have for them, this research tries to clarify how the education for these children can best be organized (in an integrated or in a segregated setting). The role of the teacher and ethnicity are also taken into account. The 195 participating LWOO students (ages ranging from 12 to 15) completed a questionnaire pertaining to perceived teacher feedback/acceptance, perceived competences of academic skills and social acceptance, and overall self-esteem. Structural equation modeling was used to examine the effects between the variables. It was also investigated whether there were differences in these effects for integrated and segregated students. The different domains of self-esteem were found to be positively correlated. Next, significant positive effects were found from perceived teacher feedback/acceptance on self-esteem. The direct effects of ethnicity on perceived teacher feedback/acceptance were significant and negative, the direct effects of ethnicity on self-esteem non-significant and positive. Also, a mediated effect of ethnicity trough perceived teacher feedback/acceptation on self-esteem was observed. Between the segregated and integrated groups, there only was a difference in the degree to which the perceived competence of academic skills and social acceptance correlated; this correlation was stronger for the integrated group. In conclusion, it seems that placement (integrated or segregated) of students with learning disabilities is not most important for their self-esteem; teachers, on the other hand, do have an important influence on student’s self-esteem. In this study, migrant students perceived less teacher feedback/acceptance. It could also be concluded that there seem to be more factors of influence on the self-esteem of students with learning disabilities, than the once that were investigated here. More research into the findings of this study may help to enhance education for all students

Topics: Sociale Wetenschappen, leerproblemen, zelfwaardering, geïntegreerde/gesegregeerde klassensetting, ervaren feedback/acceptatie van leerkrachten, etniciteit learning disabled students, self-esteem, integrated/segregated classrooms, perceived teacher feedback/acceptance, ethnicity
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30745
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.