research
oaioai:raco.cat:article/251438

Remodelatge de la cromatina durant la inducció per progesterona del promotor de l'MMTV

Abstract

Per a comprendre els mecanismes que governen l'expressió dels gens inclosos en els genomes eucariòtics és necessari prendre en consideració la manera en què les regions reguladores d'aquests gens estan organitzades en la cromatina. Les diferències en l'organització de la cromatina i en les modificacions químiques dels components de la cromatina expliquen els diferents patrons de l'expressió gènica en diversos tipus de cèll. ules i la seva resposta específica a senyals externs. Basant-nos en els nostres estudis sobre la inducció hormonal del promotor del mouse mammary tumour virus (MMTV), podem concloure que la seqüència nucleotídica primària determina no solament la manera en què la doble hèlix de DNA envolta l'octàmer d'histona, i així l'accessibilitat de punts d'unió per als factors de transcripció, sinó també la manera en què aquests factors estableixen sinergismes i la naturalesa del remodelatge de la cromatina dependent d'ATP. A més, la senyalització via crosstalk amb cascades de cinases citoplasmàtiques canvia l'estructura de la cromatina en els gens diana i és fonamental per a la correcta regulació a través de receptors d'hormones esteroidees.Understanding the mechanisms governing the expression of the genes encompassed in the eukaryotic genomes requires a careful consideration of the way regulatory regions of these genes are packaged in chromatin. Differences in the chromatin organization and in the chemical modifications of chromatin components account for the different patterns of gene expression in various cell types and for their specific response to external signals. Based on our studies on the hormonal induction of mouse mammary tumour virus (MMTV) promoter we conclude that the primary nucleotide sequence determines not only the way theDNAdouble helix wraps around the histone octamer, and so the accessibility of binding sites for transcription factors, but also the way these factors synergize and the nature of the ATP-dependent chromatin remodelling. Moreover, signalling via crosstalk with cytoplasmic kinase cascades changes the chromatin structure of target genes and is essential for proper regulation by steroid hormone receptors

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Provided a free PDF
oaioai:raco.cat:article/251438Last time updated on 6/13/2016View original full text link

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.