research
oaioai:raco.cat:article/304519

Alfabetización digital de los docentes de las escuelas de hotelería y turismo cubanas. Experiencias en su implementación

Abstract

El tema de l'alfabetització digital dels docents ha estat estudiat extensament en els últims anys. En estudis fets sobre el tema es poden trobar diferents models i marcs de competències TIC dirigides als docents. El propòsit d'aquest treball és elaborar un marc de competències TIC dirigit als docents de les escoles d'hoteleria i turisme cubanes que permeti, d'una banda, tenir un referent de criteris per a poder avaluar l'estat actual de la preparació respecte a les TIC, i, de l’altra, orientar la formació en TIC dels docents. El mètode d'investigació fonamental va ser l'anàlisi de documents. El model proposat expressa que la formació en TIC dels docents ha de ser permanent. La incorporació de noves eines al seu entorn d'actuació, amb un sentit crític, ha de ser un element present en qualsevol model de formació dels docents del segle xxi. A més a més, es mostren exemples dels cursos i entrenaments més destacats, que formen part del projecte d'investigació Formació dels docents en TIC. Es pot concloure que va ser possible elaborar un marc de competències TIC contextualitzat dirigit als docents de les escoles d'hoteleria i turisme cubanes.Digital literacy for teachers has been a widely studied topic in recent years, and several studies have been conducted featuring student-oriented ICT competency models and frameworks. This research aims to develop a teacher-oriented ICT Competency Framework for Cuban Tourism and Hotel Management School instructors, on the one hand, to have reference points or criteria to make an assessment on the actual status of ICT training and, on the other hand, to provide guidelines on ICT training for teachers. The main research method for this paper was document analysis. The proposed model states that ICT training for teachers has to be undertaken on a continuous basis. Incorporating new tools into the teachers’ professional environment is a critical matter to be taken into consideration for any type of teacher training model in the 21st century. Furthermore, some examples on the main courses and training sessions that are part of the Teacher ICT Training Research Project are provided. It may be concluded that a teacher-oriented ICT Competency Framework for the context of Cuban Tourism and Hotel Management Schools was attained.El tema de la alfabetización digital de los docentes ha sido estudiado extensamente en los últimos años. En estudios realizados acerca del tema se pueden encontrar diferentes modelos y marcos de competencias TIC dirigidas a los docentes. El propósito de este trabajo es elaborar un marco de competencias TIC dirigido a los docentes de las escuelas de hotelería y turismo cubanas que permita, por un lado, tener un referente de criterios para poder evaluar el estado actual de la preparación con respecto a las TIC, y por otro, orientar la formación en TIC de los docentes. El método de investigación fundamental fue el análisis de documentos. El modelo propuesto expresa que la formación en TIC de los docentes tiene que ser permanente. La incorporación de nuevas herramientas a su entorno de actuación, de manera crítica, tiene que ser un elemento presente en cualquier modelo de formación de los docentes del siglo xxi. Además, se muestran ejemplos de cursos y entrenamientos, más destacados, que forman parte del proyecto de investigación Formación de los docentes en TIC. Se puede concluir que fue posible elaborar un marco de competencias TIC contextualizado dirigido a los docentes de las escuelas de hotelería y turismo cubanas

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Provided a free PDF
oaioai:raco.cat:article/304519Last time updated on 6/13/2016View original full text link

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.