research
oaioai:raco.cat:article/309690

Nodrint una nova generació d'«emprendoctors»

Abstract

La innovació és el gran repte que afrontem actualment si volem que el coneixement, que es genera majoritàriament a les universitats i als centres de recerca, repercuteixi en una millor qualitat de vida. El repte no és senzill per a la comunitat científica, ja que els processos d'innovació moltes vegades contrasten amb els processos convencionals de recerca i desenvolupament d'una tecnologia. Afortunadament, avui dia disposem de moltes eines que ens ajuden a superar la distància entre el laboratori i el mercat. Eines de creativitat, de generació de propostes de valor diferencials i de definició de noves propostes de negoci, que poden ser de gran utilitat per tal que les noves generacions de doctors liderin emprenedories que nodreixin un nou ecosistema on tots els actors (universitats, empreses, ciutadans) se'n beneficiïn.Innovation is the greatest challenge we face today if we want knowledge which is mainly generated in the universities and research centres to lead our society to a higher quality of life. The challenge is not easy for the scientific community, as innovation processes often contrast with the conventional processes of technology development. Fortunately, today we have many tools which can help us to overcome the gap between the laboratory and the market. Creativity tools, new value proposition generation tools and new business models generation tools may be useful so that the new generations of doctors can lead enterprises that nurture a new ecosystem where all stakeholders (universities, businesses, citizens) benefit from it

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Provided a free PDF
oaioai:raco.cat:article/309690Last time updated on 6/13/2016View original full text link

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.