Article thumbnail

Acciones educativas para colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón. Alumnos inmigrantes con diversidad lingüística. ¿Cuál sigue siendo el problema de fondo?

By Rebeca Soler Costa

Abstract

L’heterogeneïtat de l’alumnat és encara més gran i complexa quan la població escolar reflecteix la multiculturalitat d’una societat que, com l’aragonesa, acull un nombre notable d’immigrants, molts dels quals són desconeixedors de la llegua vehicular de l’escola i, per aquest motiu, els seus fills són vulnerables a les aules i a la societat. La legislació educativa, tant la nacional com l’autonòmica, ha establert diverses accions docents davant el risc de fracàs i abandó escolar, així com d’exclusió social d’aquests alumnes. En el present article, s’hi revisen aquestes accions educatives en el context d’Aragó, i també s’hi fa una reflexió crítica vers les implicacions escolars i socials que dificulten i fins i tot en neutralitzen l’abast. Lògicament, aquestes crítiques no poden ser atribuïdes exclusivament al sistema educatiu aragonès.The students’ heterogeneity reaches higher levels when the school population reflects the multiculturalism of a society which, like the Aragonese, hosts a remarkable number of immigrants, many of them unaware the official school language; their children are, there-fore, vulnerable in their classrooms and in society. The Education Act, national and regio-nal, has established various education actions considering the risks of school failure and dropout and social exclusion of these students. In this article these education actions in the Aragonese context are reviewed, to subsequently develop a critical thinking on the school and social background that hinder or even neutralize its scope; obviously, the posed critical questions are not exclusively attributable to the Aragonese education system.La heterogeneidad del alumnado alcanza mayores cotas cuando la población escolar refle-ja la multiculturalidad de una sociedad que, como la aragonesa, acoge a un notable núme-ro de inmigrantes, muchos de ellos desconocedores de la lengua oficial de la escuela. Sus hijos son, por ello, vulnerables en las aulas y en la sociedad. La legislación educativa, tanto la nacional como la autonómica, ha establecido diversas acciones docentes ante los riesgos de fracaso y abandono escolar y de exclusión social de estos alumnos. En el presente artí-culo, se revisan estas acciones docentes en el contexto aragonés, para, posteriormente, desarrollar una reflexión crítica sobre el trasfondo escolar y social que obstaculizan o inclu-so neutralizan su alcance. Obviamente, las interpelaciones críticas formuladas no son atri-buibles en exclusividad al sistema educativo aragonés

Topics: alumnat immigrant; diversitat lingüística; programes d’immersió lingüística; escola inclusiva; pedagogia crítica, immigrant students; linguistic diversity; linguistic immersion programs; inclu-sive school; critical pedagogy, alumnado inmigrante; diversidad lingüística; programas de inmersión lingüística; escuela inclusiva; pedagogía crítica
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Year: 2013
OAI identifier: oai:raco.cat:article/287083
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.