oaioai:elib.bsu.by:123456789/56034

Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-23 01 08 “Журналістыка (па напрамках), 1-23 01 09 “Журналістыка міжнародная”, 1-23 01 10 “Літаратурная работа (па напрамках)”, 1-23 01 07-01 “Інфармацыя і камунікацыя”

Abstract

Вывучэнне стылістыкі служыць фундаментам для практычнай работы журналіста, павышае лінгвастылістычную культуру студэнтаў, закладвае тэарэтычныя асновы культуры маўлення, мае важнае значэнне для засваення асноў рэдагавання, вырашэння праблем перакладу ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму. Студэнт-журналіст павінен добра ведаць стылістычную дыферэнцыяцыю моўных сродкаў, асаблівасці розных стыляў маўлення, перш за ўсё, публіцыстычнага, мець уяўленне пра трапеічную сістэму мовы, моўныя нормы і адхіленні ад іх, прычыны стылістычных памылак. Стылістыка вывучаецца ў функцыянальным аспекце на аснове дасягненняў сучаснай лінгвістычнай навукі. Значнае месца адводзіцца пытанням дакладнасці слова- і формаўжывання, якія разглядаюцца ў цеснай сувязі з асноўнымі паняццямі культуры мовы, ужывання лексікі стылістычна абмежаванага выкарыстання. Асноўнай мэтай дысцыпліны з’яўляецца стварэнне ў студэнта цэласнага сістэмнага ўяўлення аб функцыянаванні мовы ў яе стылявых разнавіднасцях, аб магчымасцях выкарыстання розных моўных сродкаў для максімальна поўнага здавальнення камунікатыўных патрэб журналіста як аўтара і рэдактар

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:elib.bsu.by:123456789/56034Last time updated on 6/8/2016

This paper was published in BSU Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.