Article thumbnail

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun prosessi Kaakkois-Suomen TE-toimistossa

By Pirjo Permanto

Abstract

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on TE-toimiston työllistymistä edistävä palvelu. Tuen tavoitteena on parantaa yli 25-vuotiaiden työnhakijoiden uudelleenkouluttautumista, tai kesken jääneiden opintojen loppuun saattamista, lyhytkestoisella ja työmarkkinoille nopeasti sijoittumista edistävällä koulutuksella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun prosessi Kaakkois-Suomen TE-toimistossa. Tutkimuksella haluttiin saada tietoa, onko asiakkaan ohjauksessa tai työkäytännöissä eroja eri palvelulinjoilla. Tutkimuskysymys oli: Löytyykö Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiantuntijoiden välillä eroja työkäytännöissä tai harkintavallassa liittyen työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun? Kohdejoukko (175 henkilöä) oli sijoittunut eri paikkakunnille, joten tarkoituksenmukainen tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin vastaajille sähköpostilla. Tutkimusvastausten analysoinnissa käytettiin apuna Webropol-Internet-palvelua. Kyselyn tulokset osoittivat, ettei mitään suuria eroja ollut asiakkaan ohjauksessa tai työkäytännöissä. Tutkimuksen perusteella saatiin kuitenkin käsitys siitä, mihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kehittämiskohteita nousi esiin tarkoituksen mukaisen koulutustarpeen arvioinnissa ja prosessin aikaisten tietojen kirjaamisessa tieto-järjestelmään. Myös asiakaan tiedottamisessa sekä harkinnanvaraisten ratkaisujen teossa nousee pieniä kehittämiskohteita.Independent study supported by unemployment benefit is TE Office’s employment promoting service. Unemployment benefit’s goal is to improve aged 25 or over jobseekers’ retraining or completing of the discontinued studies by education which is short-term and set in quickly to labor market. Meaning of thesis was to clarify independent study supported by unemployment benefit´s process at Southeast Finland TE services. The aim of research was to get information about differences between service lines in customer’s control or working practice. The Research question was: Are there differences between Southeast Finland TE service expert’s working practice and discretionary power concerning independent study supported by unemployment benefit? The target group (175 people) was placed in different localities, so an appropriate research method was quantitative research. Research material was collected with the questionnaire which was sent to subjects by email. In analysis of research responses used Webropol Internet- service was as help. The results of the survey shows that there are no major differences at service lines in in customer’s control or working practice. On the basis of the investigation received information on what areas should pay more attention to. As a conclusion we can notice that development areas were discovered in judgement of appropriate need for education and in register of early information of process to information system. Also informing customers and making discretionary solutions discovered to be small development areas

Topics: työttömyysetuus, omaehtoinen, opiskelu, harkinta, palvelu, Sosionomi, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/110564
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.