Article thumbnail

Hoitotyöntekijöiden EKG-rekisteröinnin oppimisen kartoitus : EKG-koulutuksen vaikuttavuus

By Eveliina Kivistö

Abstract

EKG-rekisteröinti edellyttää rekisteröijältä monipuolisia tietoja ja taitoja. Tämän EKG-osaamisen saavuttamiseksi vaaditaan riittävää koulutusta, jotta rekisteröijä osaa ottaa teknisesti laadukkaita sydänfilmejä. Tämä opinnäytetyö oli viimeinen osa Heartbeats-projektia, jonka tarkoituksena oli kehittää hoitotyöntekijöiden EKG-rekisteröintiosaamista ja siten myös luotettavaa potilashoitoa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hoitotyöntekijöiden EKG-rekisteröintiosaamisessa tapahtunutta muutosta EKG-koulutuksen jälkeen. Tavoitteena oli antaa Heartbeats-projektin toimeksiantajalle sekä kouluttajalle tietoa EKG-rekisteröintikoulutuksen onnistumisesta ja vaikuttavuudesta. Tämä opinnäytetyö oli kvantitatiivinen tutkimus ja EKG-rekisteröinnin oppimista mittaava aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n = 10). Hoitotyöntekijöiden EKG-rekisteröintiosaaminen oli koulutuksen jälkeen kehittynyt aihealueesta riippuen 8-91 (keskiarvo 46,5) prosenttiyksikköä. Tämä kertoo koulutuksen vaikuttavuudesta EKG-rekisteröinnin osaamisen kehittymiseen. Eniten kehitystä EKG-koulutuksen jälkeen tapahtui vastaajien tiedoissa toisen sähkölaitteen voivan muodostaa vaihtovirtahäiriötä EKG-käyrään (parannus 91 prosenttiyksikköä). Vähiten kehitystä tapahtui vastaajien tiedoissa EKG-elektrodin irtoamisen voivan muodostaa vaihtovirtahäiriötä EKG-käyrään (parannus 8 prosenttiyksikköä). EKG-käyrien laadukkaan rekisteröinnin ja luotettavan potilashoidon kehittymisen kannalta oleellisimpia muutoksia saatiin EKG-koulutuksessa aikaan vastaajien EKG-elektrodien sijoittelutaidoissa (parannus 30-39 prosenttiyksikköä) sekä tavallisimpien EKG-löydösten tunnistamisessa (parannus 60-74 prosenttiyksikköä). Täten Heartbeats-projektilla saatiin aikaan hoitotyöntekijöiden EKG-rekisteröintiosaamisen lisääntymistä.The ECG recording requires versatile information and skills from recorder. Sufficient training is required to reach this ECG know-how. With the training the recorder will be able to take technically high-quality electrocardiograms. This thesis was the last part of the Heartbeats project which purpose was to develop the nurses' ECG recording know-how and improving the patient care by making it more reliable. The purpose of this thesis was to survey the results of the ECG training and how it improves the nurses' skills on ECG recordings. The objective of this thesis was to investigate the success and effectiveness of the ECG recording training in the Heartbeats project. This thesis was a quantitative study which measures the learning of the ECG recording. The material was collected with a questionnaire (n = 10). The nurses' ECG recording know-how had improved after the training 8-91 (an average 46,5) percentage points depending on the subject matter. This tells about the effectiveness of the training which provides the development to the ECG recording know-how. Most development in the interviewees' knowledge happened after the ECG training in the fact that the second electrical device can form the 50 cycle interference to the ECG trace (an improvement 91 percentage points). Least developed part of the interviewees' knowledge was the fact that the ECG electrode coming loose can form the 50 cycle interference to the ECG trace (an improvement 8 percentage points). The Heartbeats project has increased the nurses' ECG recording skills. The most essential changes were achieved in the placing skills of the ECG electrodes (an improvement 30-39 percentage points) and in the identification of the most ordinary ECG findings (an improvement 60-74 percentage points)

Topics: hoitotyöntekijät, EKG-rekisteröinti, oppiminen, oppimisen mittaaminen, palaute, Kliininen fysiologia, fi=Bioanalytiikka|sv=Bioanalytik|en=Bionalytics|, Bioanalytiikan koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/109502
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.