Article thumbnail
Location of Repository

Kokovartalonvibraatiohoito Cp-vammaisen lapsen fysioterapiassa

By Oliver Petäjä

Abstract

Vibraatiohoito ja sen vaikutukset ovat melko vähän tutkittu hoitomuoto fysioterapiassa. Erityisesti lapsipotilaiden kanssa tämän harjoittelumuodon käyttö on harvinaista. Jatkuvasti määrältään kasvava tutkimusnäyttö vibraatiohoidon positiivisista vaikutuksista antaa näyttöä, että vibraatiohoitoa kannattaa tutkia lisää. (Rauch 2009; Sandström ym. 2005.) Tämä opinnäytetyö on integroitu kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä uutta tietoa vibraatiohoidon käytöstä osana Cp-lasten fysioterapiaa. Opinnäytetyössä käsitellään Cp-vamman, lapsen toimintakyvyn sekä vibraatiohoidon välisiä yhteyksiä aihetta tutkivan tutkimuksen pohjalta. Tämän työ on tehty yhteistyössä HUS Lastenlinnan kanssa Aineisto kerättiin PubMED:n, PEDro:n sekä EBSCO:n tietokantoja käyttäen tarkkaan määritettyjen hakusanojen avulla hylkäyskriteerejä noudattaen. Lopullinen tulos oli 14 tutkimusta aiheesta. Tutkimusten analyysi tapahtui kvalitatiivisen sisällönanalyysin metodeja noudattaen. Tutkimuksissa oli käytetty monia eri metodeja vaikutusten mittaamiseen ja näiden tulosten ja oman johtopäätösten välisen synteesin luominen tapahtui aiheeseen laajalti perehtymällä sekä aineiston tarkalla analyysilla että tulkinnalla. Tämä työ tarkasteli vibraatiohoidon vaikutusta toimintakykyyn toiminnallisen liikkumisen, kävely, spastisiteetin sekä tasapainon kautta. Tutkimusten tulosten perusteella vibraatiohoito vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin positiivisesti. Tämä opinnäytetyö koostaa nämä tulokset, kerää uutta tietoa vibraatiohoidon käytöstä Cp-vammaisten lasten fysioterapiassa sekä tarjoaa monia uusia näkökulmia vibraatiohoidon vaikutukksiin sekä soveltuvuuteen Cp-vammaisten lasten terapiaan. Asiasanat: Kokovartalovibraatio, lapset, Cp-vamma, toimintakykyVibration therapy is a fairly little studied treatment method in physical therapy. Especially in the case of children, the application of vibration in therapy or training is very rare. However, the growing number of studies in vibration therapy suggests positive effects and contributes to the need of further studies. (Rauch 2009; Sandström ym. 2005.) This thesis was an integrative literature review. The purpose of this study was to gather new information on the use of whole body vibration in children’s physical therapy. This thesis studies the relations between cerebral palsy (CP), functional performance and vibration therapy through studies on the subject. The thesis was conducted in co-operation with HUS Children’s Castle hospital. The studies used in this thesis were acquired through PubMED, PEDro and EBSCO databases with the use of carefully chosen terms and conditions. The final sample consisted of 14 studies. The analysis of these studies was performed by using qualitative content analysis. The reviewed studies had used a variety of methods to measure the effects of whole body vibration. The synthesis between the results in the studies and the conclusions in this thesis was conducted by thorough study, analysis and interpretation of the studies in use. This thesis focused on the effects of whole body vibration on performance through functional mobility, walking ability, spasticity and balance. The findings suggest that whole body vibration has a positive effect on all the above-mentioned characteristics of functional performance. This thesis collates these results, provides new information and presents several new points of view towards the effects of vibration therapy, its use and suitability in the therapy of children with CP. Keywords: whole body vibration, cerebral palsy, children, functional performanc

Topics: Kokovartalovibraatio, lapset, Cp-vamma, toimintakyky, fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, Fysioterapian koulutusohjelma
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/106585
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.