thesis

Tapahtuman kehittäminen : Case Vaasan Liikekeskusta ry

Abstract

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Vaasan Liikekeskusta ry:lle. Yhdistys ajaa Vaasan keskustan liikkeiden etuja ja elävöittää keskustaa muun muassa järjestämällä tapahtumia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Vaasa City Storm -hintakampanjaa voidaan tulevaisuudessa kehittää vastaamaan tapahtumaan osallistuvien liikkeiden tarpeita. Tutkimuksessa selvitettiin osaongelmina myös tyytyväisyyttä yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen mainetta sekä jäsenten päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja. Teoreettinen viitekehys rakentui seuraavien pääaiheiden ympärille: B-to-b asiakassuhteet, koettu palvelun laatu b-to-b suhteissa, laajennetun palvelutarjooman johtaminen ja organisaation maine. Kaikkia teorioita tarkisteltiin b-to-b näkökulmasta. Tutkimus tehtiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen ja tiedonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimukseen on haastateltu 16 Vaasan ydinkeskustan yritysten edustajaa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yhdistys koetaan tällä hetkellä melko tuntemattomaksi. Lisäksi Vaasa City Storm -hintakampanjan markkinointi koettiin hieman tehottomaksi. Haastateltavat olivat tyytyväisiä erityisesti yhteydenpidon toimivuuteen yrityksensä ja Liikekeskustan välillä. Vaasa City Storm -tapahtuma koettiin hieman hiipuneeksi, mutta tarpeelliseksi tapahtumaksi Vaasan keskustassa. Erityisesti oheistapahtumat koettiin hyviksi ja niiden toivottiin tulevaisuudessa jatkuvan ja kehittyvän. Yritykset toivoivat tapahtuman tuovan erityisesti myyntiä, lisää asiakkaita, uusia asiakkaita sekä näkyvyyttä. Suurin osa liikkeistä kuitenkin koki, ettei toivottuja tavoitteita onnistuttu saavuttamaan. Tulosten perusteella yhdistyksen on tärkeä kehittää Vaasa City Storm -tapahtumaa entistä paremmaksi, jotta tapahtuman suosio ei laskisi lisää. Erityisesti tapahtuman sisältöön ja sen markkinointiin tulee kiinnittää huomiota. Tulokset havainnollistivat myös, että yrityksen kuuluminen ketjuun vaikuttaa päätöksentekoon sekä liikkeen tarjouksiin. Tulosten perusteella erityisesti kivijalkaliikkeet ovat tarkkoja tapahtuman tuomista hyödyistä, sillä he maksavat osallistumismaksua yhdistykselle.The thesis was assingned by the event organizer Vaasan Liikekeskusta. The association also work as a link between its members and city’s deciders. The aim of the study is to investigate how the association can improve Vaasa City Storm price campaign in the future so that it respond to the member’s needs. The thesis also investigates if the members are satisfied with association’s operations, how they experience association’s image and which issues influence company’s decision-making. The theoretical framework was build upon the following themes: b-to-b customer realtions, experienced service quality in b-to-b relations, managing extended service dispenses and the organization’s reputation. All theories were examined from b-to-b viewpoint. The research was conducted by using the qualitative research method. Semi-structured interview was selected as the method of data collection. The data was collected by interviewing 16 shops that operate in center of Vaasa. The study results indicate that the association is at the moment quite unknown. In addition, Vaasa City Storm price campaign’s marketing have been experienced slightly ineffective. The interviewees were satisfied with the communication between their company and the association. Vaasa City Storm event was seen as a bit weak, but necessary event in the center of Vaasa. Especially incidental events were experienced good and the interviewees hope that they will continue and develop in the future. The companies were hoping that the event will bring more sales, more customers, new customers and visibility. Though a great part of the shops experienced that they couldn not achieve the goals that they hoped for. Based on the study results, associations must develop Vaasa City Storm event so that event’s popularity don’t fall more. The association must especially mind the event’s content and marketing. We can also find out that if shop belong some chain it influence decision-making and shop’s offers. Based on the study results especially plinth shops are stict about benefits that the event brings to them because they pay participation fee

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/102111Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.