unknown

KIINTIÖPAKOLAISPERHEIDEN TUEN TARPEET JA KOKEMUKSET MIKKELIN MAAHANMUUTTOTOIMISTON PERHETYÖSSÄ : ”Perusasiat. Kun tarvitse mennä eteenpäin, he järjestävät.”

Abstract

TIIVISTELMÄ Lehtiniemi, Sanna. Kiintiöpakolaisperheiden tuen tarpeet ja kokemukset Mikkelin maahanmuuttotoimiston perhetyössä. Pieksämäki, syksy 2015, 86 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen toimipiste. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kiintiöpakolaisperheiden tarpeita ja kokemuksia Mikkelin maahanmuuttotoimiston kotouttavassa perhetyössä. Tavoitteena oli myös löytää asiakkaiden kotoutumista edistäviksi kokemia toimenpiteitä sekä selvittää, millaisena he ovat kokeneet vuorovaikutuksen perhetyöntekijöiden kanssa. Opinnäytetyön aineisto koostuu neljästä haastattelusta. Opinnäytetyö on laadullinen. Menetelmänä aineiston keruussa käytettiin teemahaastatteluja. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tuloksista nousi esille perheiden tarve saada intensiivistä ja konkreettista tukea maahanmuuton alkuvaiheessa. Tulokset osoittavat, että haastateltavat olivat tyytyväisiä alkuvaiheen tukeen. Perhetyön tuen ja tulkkaustilausten väheneminen kotoutumisprosessin edetessä herätti haastateltavissa huolta. Informaatio elinympäristöstä ja kulttuurista sekä palveluohjaus koettiin tärkeänä. Perhetyön tuki maahanmuuttajayhteisön muodostumisessa nähtiin tärkeänä ja kantaväestöön tutustumisen mahdollisuuksia toivottiin enemmän. Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa koettiin kulttuurisensitiivisenä ja luottamuksellisena. Tuloksista nousee esiin, että perheet eivät ymmärtäneet perhetyön roolia palvelujärjestelmässä. Haastateltavat eivät mieltäneet perhetyötä vanhemmuuden ja perheasioiden tukena. Maahanmuuttajien haastattelumenetelmiä sekä kotouttavan työn suuntaamista asiakkaiden elinympäristöön on edelleen kehitettävä. Jatkotutkimushaasteeksi nousee tarve kartoittaa pakolaisperheiden lastensuojelullista tarvetta, heidän avoimuuttaan perheasioissa sekä näkemyksiään vanhemmuuden tuesta. Avainsanat: Kiintiöpakolainen, kotoutuminen, perhetyö, laadullinenABSTRACT Lehtiniemi, Sanna. Quota refugee families’ needs and experiences of the family support work in Mikkeli Immigration Office. Pieksämäki, Autumn 2015, 86 pages, 1 appendix. Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Campus. Degree Programme in Social Service: Bachelor of Social Services. The purpose of this study was to study the quota refugee families needs and experiences of the family work support in Mikkeli immigration office. The aim was also to find out what kind of measures have positive effects on the customers’ integration and as well as to find out how tey experience the interaction with the family workers. The research material is composed of four interviews. The thesis is qualitative. The material was collected by using a theme interview method. It was analyzed by content theory. The results show that families had a need for intensive and concrete support at the early stages of immigration. The results show that the interviewees were satisfied with the early stage support. Some interviewees were concerned that intensive support and interpreting orders decline as the integration process advances. Information of the living environment and culture as well as case management was seen as important. The family work support in forming immigration communities was considered important and there were hopes to have more exploring possibilities for native population. In family work the interaction was experienced as culture-sensitive and confidental. According to the study results the families did not understand the role of the family work in the service system. The nterviewees did not perceive the family work as a support to parenting and family issues. A need to develop a method to interview immigrants and to direct the work to the customers´ living enviroment emergenses from the study results. A further research challenge is to identify refugee families’ needs for child welfare work, their openness in family matters, as well as their views on parenting support. Keywords: quota refugee, integration, family, qualitativ

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/101938Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.