Article thumbnail
Location of Repository

Aivoverenkiertohäiriöisen potilaan tarkkailu ja seuranta : toimintaohjeen toteuttaminen päivystysosaston hoitajille

By Laura Mäki, Rosa Kotanen and Ville Tirkkonen

Abstract

Toiminnallisen opinnäytetyömme aiheena oli aivoverenkiertohäiriöisen potilaan seuranta ja tarkkailu Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystysosastolla. Työmme tarkoituksena oli lisätä hoitajien osaamista aivoverenkiertohäiriöisen potilaan hoidossa, seurannassa ja tarkkailussa. Lisäksi tarkoituksena oli tukea hoitotyötä. Toimeksiantajana toimi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän päivystysosasto, joka kuuluu ensihoito- ja päivystyskeskuksen tulosryhmään. Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa toimintaohje päivystysosaston hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyömme teoriaosuudessa käsiteltiin eri aivoverenkiertohäiriöitä, seurantaa ja tarkkailua, sekä aivojen rakennetta. Tuotoksena tehty toimintaohje koottiin tämän tietoperustan pohjalta. Toimintaohjeen laajuuden määrittelimme päivystysosaston hoitajille toteutetun lyhyen kyselyn perusteella. Osastolle tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että toimintaohjeelle oli todellinen tarve. Hoitajat kokivat oman tietotaito-tasonsa heikoksi aivoverenkiertohäiriöisen potilaan hoidossa. Lopullisen tuotoksen hyväksytimme tulosryhmän ylilääkärillä. Aivoverenkiertohäiriön (AVH) kaksi pääryhmää ovat aivoinfarktit ja aivoverenvuodot. Aivoverenkiertohäiriöitä ovat myös ohimenevät aivoverisuonitapahtumat (TIA). AVH on kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Tuotokseen kokosimme lyhyesti tietoa siitä, mitä asioita aivoverenkiertohäiriöpotilaasta tulee seurata ja miksi. Toimintaohjeen mukaan seurattavia asioita ovat verenpaine, verensokeri, happisaturaatio, nestetasapaino, eritys ja neurologiset oireet, sekä niiden muutokset. Ohje sisältää myös lyhyesti kuvattuna, kuinka tulee toimia poikkeavien arvojen ja mahdollisten muutoksien kohdalla.Our theses was a treatment manual for A&E ward personnel about proper observation and treatment of patients who suffer from cerebral circulatory issues. The goal was to increase the nurses’ readiness to treat patients who suffer from impaired cerebral circulation. The theoretical part of our thesis covered various impairments in the cerebral circulation, proper observation of impairments, and the general structure of the brain. From this information we assembled a manual for A&E ward nurses. We determined the required extent of the manual and this was done by a brief survey handed out to A&E ward nurses. Judging from the results we got from the survey, there was a real need for a treatment manual for cerebral circulatory issues. The nurses deemed their own knowledge about cerebral circulatory impairments inadequate. Cerebral circulatory impairments (CCI) consist of two main groups: strokes and hemorrhage. CCI can also include transient ischemic attacks (TIA). CCI is the third most common cause of death in Finland. The manual we composed contained brief summaries about what to observe in patients suffering from CCI and why. It recommended observation of blood pressure, blood sugar, oxygen saturation, water balance, excretion and neurological symptoms and changes in the previous values, and how to act if changes occur. The thesis was commissioned by Päijät-häme social and health consortium, which is part of A&E department and social health organization. The treatment manual was approved by the medical supervisor of the organization

Topics: aivoverenkiertohäiriö, päivystysosasto, kliininen tarkkailu ja seuranta, toimintaohje, Sairaanhoitaja, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/99865
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.