Article thumbnail
Location of Repository

Tehostetun kotisairaanhoidon SAS-sovelluksen käyttökokemukset Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

By Tiiu-Meri Niittynen and Jonna Raijas

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella hoitohenkilökunnalta tehostetun kotisairaanhoidon eli TeHoSan SAS -sovelluksen käyttöön liittyviä kehittämisideoita ja parantaa tällä tavoin sovelluksen käyttöominaisuuksia. Tavoitteena oli tehostaa ja lisätä TeHoSan SAS- sovelluksen käyttöä ja tehostetun kotisairaanhoidon tunnettavuutta. Tehostettu kotisairaanhoito Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on ottanut käyttöönsä TeHoSan SAS -nimisen sovelluksen, jonka tarkoituksena on helpottaa lähettävän yksikön ja tehostetun kotisairaanhoidon tiedonkulkua siirtyvistä asiakkaista. Tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja laatua. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Haastatteluihin osallistui 26 hoitohenkilökunnan työntekijää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kolmelta eri osastolta, joista asiakkaita on siirtynyt tehostettuun kotisairaanhoitoon. Aineistonkeruu toteutettiin ryhmätilanteena teemahaastattelumenetelmällä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin induktiivisesti analysoiden eli aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoin. Kaikki kolme teemahaastattelua toteutettiin kolmena eri päivänä elokuun lopun ja syyskuun alun 2015 aikana. TeHoSan SAS- sovelluksesta on paljon positiivisia kokemuksia. Hoitohenkilökunnan käyttämä aika lähetteen tekoon, hoidon jatkuvuuden epävarmuus ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat nousivat tutkimuksen keskeisimmiksi tuloksiksi. Hoitohenkilöstö nosti keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi sovelluksen koulutustarpeen ja toimivan teknologian potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että teknologian avulla voitaisiin turvata hoidon jatkuvuus ja parantaa potilasturvallisuutta. TeHoSan SAS-sovellus on helposti löydettävissä ja lähetteen rakenne on oltava selkeästi tulkittava.The purpose of the thesis was to examine the care personnel’s use of the SAS-application of the enhanced home care TeHoSa and their ideas about developing the application and improving its usage. The main priority was to improve and increase the usage of the SAS-application usage, and improve the recognizability of enhanced home care. The enhanced home care in South Karelia social- and healthcare services has taken the SAS-application into use and its main purpose is to ease the communication between the dispatching department and enhanced home care about patients that are being transferred to enhanced home care. The goal is to improve the quality of care and safety of the patients. The thesis was executed as a qualitative study. 26 people from South Karelia social and health care services were interviewed from three different departments, who all took care of customers that had been transferred to enhanced home care services. The material was collected from a group interview which was carried out using the theme interview method. The interviews were recorded and transcribed and inductively analyzed using content analysis. All three theme interviews were carried out on three different days at the end of August and the beginning of September 2015. The use of the SAS-application has mainly been a positive experience. The care personnel’s management when making a referral, uncertainty of the continuance of care and problems in transferring information were pointed out as the key results. The care personnel raised the need of proper training in the use of the SAS-application and working technology as the most crucial needs of development for securing the continuance of proper care and the safety of the patients. The authors have come to a conclusion that technology can secure the continuation of health care and increase the safety of the patients. It can be stated that the basic idea behind the application is good as the appli-cation is easily available and the structure of the referral is easy to interpret

Topics: Tehostettu kotisairaanhoito, TeHoSan SAS -sovellus, SAS-työryhmä, Hoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Saimaan ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/98680
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.