research

Vanhempien kokemukset lasta odotta-van perheen laajasta terveystarkastuk-sesta, raskausviikoilla 13–18 : kyselylomakkeen laatiminen vanhemmille

Abstract

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja tarkoituksena oli laatia kyselylomake vanhemmille, joille on tehty lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus raskausviikoilla 13—18. Kyselylomakkeen tavoitteena on saada tietoa vanhempien kokemuksista ja kehitysideoista koskien lasta odottavan perheen laajaa terveystarkastusta. Tavoitteena on myös valmiin kyselylomakkeen hyödyntäminen jatkossa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston neuvola- ja perhetyön yksikön kanssa. Opinnäytetyö liittyy jo päättyneeseen Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointi ja kehittäminen – hankkeeseen. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 mukaan raskausaikana tulee järjestää ainakin yksi laaja terveystarkastus. Laajojen terveystarkastuksen tavoitteena on kartoittaa koko perheen hyvinvointia ja terveyttä aiempaa laajemmin sekä varhentaa perheiden tuen tarpeiden tunnistamista. Työn teoreettinen viitekehys muodostui asetuksen 338/2011, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston neuvola- ja perhetyön ohjeistuksen ja neuvolatyötä koskevien tutkimusten pohjalta. Kyselylomakkeen työstämisprosessin aikana palautetta antoivat opinnäytetyötä ohjaava opettaja, lasten- ja äitiyden hoitotyön sekä tietotekniikan opettajat. Lisäksi kyselylomakkeesta antoi palautetta Helsingin kaupungin neuvola ja perhetyön ylihoitaja. Valmis kyselylomake on viides versio ja rakenteeltaan koostuu saate-sanoista ja viidestä aihe kokonaisuudesta. Kyselylomakkeen esitestaajat arvioita lomakkeen ulkoasua, toimivuutta, ymmärrettävyyttä sekä antoivat kehittämisideoita. Kyselylomake on laadittu paperisena versiona, mutta jatkossa sitä on mahdollista muokata sähköiseksi. Kyselylomakkeen avulla voidaan saada selville Helsingin kaupungin äitiysneuvolapalveluita käyttävien vanhempien kokemuksia lasta odottavan perheen laajasta terveystarkastuksesta. Lisäksi lomakkeen avulla voidaan selvittää, kuinka hyvin laaja terveystarkastus toteutuu Helsingin kaupungin äitiysneuvoloissa.This thesis is functional study and the purpose of this thesis was to create questionnaire for parents who had experienced comprehensive health examination during weeks 13-18 of pregnancy. The questionnaire was made according to taught theory complying with working life. The goal was to get information about the experiences and also get improvement ideas from the families concerning the comprehensive health examination. The goal is also to use the completed questionnaire in the future. The thesis carried out in co-operation with Helsinki Metropolia University of Applied Sciences and Department of Social Services and Health Care in Helsinki City. Thesis was related to “Development of Health Promotion Practices in Primary Health Care” - project. According to Government Decree 338/2011 on maternity and child health services, school and student health care and preventive oral health there should be held at least one comprehensive health examination during pregnancy. The aim of comprehensive health examination is to map out the family’s well-being and health. It is important to recognize parents’ needs as early as possible. The theoretical frame was created from the recommendations of National Institute for Health and Welfare, Department of Social Services and Health Care in Helsinki City, Government Decree 338/2011. Our supervising lecturer and the lecturers of the maternity care and information technology helped us assemble the questionnaire. The City of Helsinki’s Maternity center and head nurse of Department of Social Services and Health Care gave us feedback of the questionnaire. The completed questionnaire is the fifth version. The questionnaire had been given to five volunteers. The volunteers evaluated the appearance, functionality and the understandability of the questionnaire and also gave us improvement ideas. The questionnaire was made in a paper form. In the future it is be possible to transform it to an electric questionnaire. From the questionnaire you can learn about how the families who using The City of Helsinki’s Maternity center felt about the comprehensive health examination. One can also find out how well the comprehensive health examination is performed in the Maternity center of Helsinki City

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/97358Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.