Article thumbnail
Location of Repository

Mielenterveystalo.fi nettipalvelun hyödyntäminen sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa

By Piia Tuominen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa Mielenterveystalo.fi nettipalvelun käyttöä ja sen hyödyntämistä sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa. Kyselytutkimus rajattiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimiviin ammattikorkeakoulujen terveydenhoitajiin. Mielenterveystalo.fi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä internetpalvelu, joka on tarkoitettu kansalaisille ja ammattihenkilöille apuvälineeksi mielenterveyden edistämiseen sekä mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Palvelu ohjaa myös mielenterveydenhäiriöön sairastunutta avun ja hoidon hakemisen yksilöidysti. KASTE 2012 -2015 on Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma sekä Sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. KASTE-ohjelman avulla pyritään uudistamaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelman tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä organisoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja palveluita asiakaslähtöisiksi. Pääpaino ei ole ongelmien hoitamisessa, vaan ongelmien ehkäisyssä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aktiivisessa edistämisessä. KASTE-ohjelma sisältää kuusi osaohjelmaa, jotka täydentävät toisiaan. KASTE-ohjelman alaisuuteen kuuluu useita pienempiä hankkeita kuten mm. Mielen avain, Koho- ja Pumppu-hanke. Tämä opinnäytetyö on osa kaikkia näitä hankkeita. Yhteistyöorganisaationa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä sekä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyö toteutettiin kyselyn avulla. Kyselylomake lähetettiin kahdeksalle terveydenhoitajalle, jotka vastaavat sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. Kyselyn tuloksista voitiin todeta, että terveydenhoitajat käyttävät Mielenterveystalo.fi nettipalvelua tiedon hakuun ammattilaisina sekä ohjaavat sairaanhoitajaopiskelijoita palveluun. Tulosten perusteella todettiin, että palvelu on monipuolinen ja kattava tietokanta. Tuloksista voitiin myös todeta, että palvelu on käyttökelpoinen apuväline, jota voidaan suositella luottamuksella. Tuloksista ilmenee myös kehittämisehdotuksia palvelulle, kuten englanninkielistä mielenterveystukea ulkomaalaisille opiskelijoille sekä lisää tietoa mielenterveyshäiriöihin liittyviin syömishäiriöihin. Mielenterveystalo.fi nettipalvelun esittely ja siihen tutustumisen tarve tuli esiin tuloksissa. Tulosten perusteella nousi esiin kehittämisehdotuksia pohdittavaksi. Mielenterveystalo.fi nettipalvelun käytön lisääminen, sen hyödyntäminen ja apuvälineenä käyttäminen. Miten saadaan motivoitua nuoret käyttämään palvelun omahoitoa ja oppaita, oman mielenterveytensä edistämiseksi.The objective of this thesis is to survey the use of Mielenterveystalo.fi net service (Mental Health House) and its utilisation by nursing students practicing in public health care. A questionnaire was distributed to health care workers who have graduated from a university of applied sciences and are currently working within the Helsinki and Uusimaa Hospital District. Mielenterveystalo.fi is an internet based service developed by the Helsinki and Uusimaa Hospital District, which aims to provide tools to both the public and health professionals to promote mental health and prevent mental health disturbances. The service also provides directions about how to seek help and personalized care for those already living with mental illness. KASTE 2012-2015 is a social and public health care national development program, and the main program of the Finnish Social Welfare and Health Ministry. The KASTE program means to reform Finnish social and health policy. The program aims to narrow the differences between the health and well-being of the public and the structures and services of social welfare and public health which are available to customers. The main point is not the treatment of current problems, but their prevention and comprehensive active promotion of a person’s well-being. The KASTE program consists of six individual components which compliment each other. The program includes a number of smaller projects such as Minds key, Float and Pump projects. This thesis is a part of all these projects. The collaborative partner organisation is the Helsinki and Uusimaa Hospital District. This thesis utilized both quantitative and qualitative methods of data collection. The thesis was completed by use of a questionnaire. The questionnaire was sent to eight health care workers who supervise nursing students in their public health practice in the Helsinki and Uusimaa Hospital District. The results were analysed using deductive content analysis. From the survey results we can conclude that health care workers utilise the Mielenterveystalo.fi net services in both a professional capacity and to introduce students to the service. The results show that the service is a multifaceted and exhaustive database. It can also be noted that the service provides useful tools which can be recommended with confidence. Some development proposals for the service were also apparent from the results, such as English based mental health support for foreign students and more information about mental health disturbances and eating disorders. The need for a presentation and introduction of the service to health care workers was also apparent in the results. The results of the questionnaire raised some developmental proposals for consideration. These include how to increase and improve the use of the suggested assistance tools and service as a whole, and how to motivate younger users to use the service to take care of and learn about their own mental health promotion

Topics: mielenterveyspalvelut, verkkopalvelut, opiskeluterveydenhuolto, mielenterveys, mielenterveystalo.fi, opiskeluterveydenhuolto, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/95730
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.