Article thumbnail

Muistikahvilatoiminnan käynnistäminen Säkylässä

By Henriikka Mäkelä

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käynnistää muistikahvilatoiminta Säkylään ja toteuttaa kaksi muistikahvilakertaa vuoden 2015 alussa. Tavoitteena oli antaa mah-dollisuus informaatioon muistisairauksista ja muistiin liittyvistä asioista muistisai-raan läheisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä edistää muistisairaan aivoter-veyttä ja sosiaalista toimintakykyä. Henkilökohtaisena tavoitteena oli saada koke-musta ja oppia projektityöskentelystä sekä lisätä teoriatietoa ja osaamista muistisai-rauksista, niiden riskitekijöistä sekä muistisairaan kohtaamisesta. Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektityönä. Projektin teoriatieto koostuu yleisim-mistä muistisairauksista, muistisairaan kohtaamisesta sekä yleisötapahtuman järjes-tämisen eri vaiheista. Muistikahvilatoimintaa toteutetaan jo ympäri Suomea eri paik-kakunnilla. Muistikahvilatapahtumat ovat kaikille avoimia, sosiaalisia tapahtumia, joissa nimensä mukaisesti on kahvitarjoilu ja mahdollisuus keskusteluun muistiin liittyvissä asioissa. Muistikahvilakerrat järjestettiin 21.1.2015 ja 18.3.2015 kunnan vuokraamassa tilassa. Ensimmäisen muistikahvilatapahtuman aiheena oli muistisairaan luonteva kohtaami-nen sekä yleistä katsausta omaisten tukimahdollisuuksiin. Toisella kerralla tehtiin kävijöille muistitestejä ja oheistoimintana oli erilaisia nokkeluustehtäviä ja muistipe-lejä. Kummallakin kerralla oli kahvitarjoilu sekä mahdollisuus keskusteluun muisti-sairauksiin liittyvistä aiheista ja henkilökohtaisesti huolettavista asioista. Ensimmäi-sessä kahvilatapahtumassa oli osallistujia 29 ja toisessa kolme. Palautetta kerättiin molemmissa kahvilatapahtumissa ja niiden pohjalta kartoitettiin asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollisia kehittämisideoita. Palautetta kerättiin sähköi-sellä haastattelulomakkeella myös projektiin osallistuneilta muilta henkilöiltä ja asi-antuntijoilta. Palautteen perusteella tapahtumat olivat tarpeellisia ja onnistuneita. Osallistujat olivat tyytyväisiä etenkin ensimmäisen muistikahvilakerran luennon si-sältöön ja kokivat saaneensa eväitä muistisairaan läheisen kohtaamiseen. Palautteesta kävi ilmi myös yksiselitteisesti, että tämänkaltaiselle toiminnalle on tarvetta Säkyläs-sä jatkossakin.The purpose of this thesis was to launch a memory café in Säkylä and to implement two sessions of the memory café early 2015. The aim was to give information about memory disorders and other issues related to memory for the family and friends of those affected and to everyone interested in the topic, as well as to improve on the brain health and social functioning of the person with the memory disorder. The per-sonal goal was to gain experience and to learn about project work as well as to in-crease theoretical knowledge and expertise in memory disorders, in their risk factors and in encountering a person with a memory disorder. This thesis was carried out as a project. The theoretical knowledge of the project consists of the most common memory disorders, of meeting people with a memory disorder and of the different steps in organizing a public event. There are already several memory cafés in various locations in Finland. The events are social events that are open to all, coffee is served and you can talk about issues related to memory. The memory café events were organized on January 21st and March 18th 2015 in a space rented by the municipality. The topic of the first event was the natural encoun-ter of a person with a memory disorder, as well as a general review on the support options for the family. During the second event, there were memory tests for the visi-tors as well as different exercises on wit and memory games. Both times coffee was served, and it was possible to talk about topics related to memory disorders and mat-ters the visitors were personally worried about. The first event had 29 participants and the second one had 3 participants. Feedback was collected at both events, and it gave an idea on customer satisfaction as well as potential development ideas. Feedback was collected with an electronic questionnaire also from other people and experts participating in the project. Based on feedback, the events were necessary and successful. Participants were particularly satisfied with the first memory café event’s lecture, and they felt that they had gotten tools for encountering a person with a memory disorder. The feedback also showed unequivocally that these kinds of events are needed in Säkylä also in the future

Topics: muistikahvila, muistisairaan kohtaaminen, aivoterveys, yleisötapahtuma, tapahtuman järjestäminen, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyö
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/94973
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.