Liiketoimintasuunnitelma : Case yritys X

Abstract

Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia liiketoimintasuunnitelma vuosi sitten Viroon perustetulle suomalaiselle yritykselle. Yritys tulee myymään ja vuokraamaan maarakennuskoneita. Opinnäytetyö tuli toimeksiantona yrittäjiltä,jotka toivovat saavansa liiketoimintasuunnitelmasta vauhtia liiketoiminnan käynnistämiseen. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteena on tuoda esiin yrityksen vahvuudet, joiden avulla liiketoiminta käynnistettäisiin, yritys kasvaisi, kehittyisi ja menestyisi tulevaisuudessa. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ ja tutkimusaineisto on koottu teemahaastatteluilla ja kirjoituspöytätutkimuksella. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään liiketoimintasuunnitelman sisältöä ja sen kirjoittamista. Liiketoimintasuunnitelma sisältää yrityksen toimintaympäristön analysointia, liikeidean, vision ja strategian, markkinointisuunnitelman,henkilöstösuunnitelman, yrityksen kannattavuuslaskelmat sekä riskit ja niihin varautumisen. Yrittäjää haastattelemalla saatiin olennaista tietoa yrityksestä ja yrittäjistä. Haastatteluilla selvitettiin yrittäjien tavoitteet ja arvot yritykseen liittyen, yritysidea, aika- ja taloudelliset resurssit, yrityksen mahdollisuudet, riskit ja uhat, sekä yritykseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen rakennusalalla on haasteellista tällä hetkellä yleisen huonon talouden tilanteen vuoksi. Yritys X on jo perustettu, joten toiminta kannattaa käynnistää nyt sesonkikauden alettua. Yritys X voisi ostaa yrittäjien sijoittamalla 10 000 euron pääomalla koneen, laittaa sen myyntiin, sekä vuokrata sitä kunnes kone menee kaupaksi. Koneen osto heti olisi järkevää, koska maanrakennusalan paras toimintakausi maaliskuu- marraskuu on alkanut. Näin koneesta saataisiin suurin hyöty, sijoitus alkaisi tuottaa ja pääoma karttua varsinaista toimintaa varten. Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet menestyä, kuten tuloslaskelmastakin näkyy, mutta liiketoiminnan aloittaminen vaatisi työtä ja suhteiden hyödyntämistä. Jos henkilöstö saisi liiketoiminnan käynnistettyä taantuman aikaan, niin nousukauden alkaessa yritys olisi mahdollisesti täydessä toiminnassa ja kasvu voisi alkaa. Tutkimuksen ja haastattelujen pohjalta syntyi opinnäytetyö, jossa on yrityksen käyttöön liiketoimintasuunnitelma ja teoriaosa hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta. Työ koottiin vetoketjumallin mukaisesti eli teoria ja yrityksen X liiketoimintasuunnitelma kulkevat yhdessä. Liiketoimintasuunnitelma on laadittu yrittäjille avuksi liiketoiminnan käynnistämiseen ja yrityksen kehittämiseen tulevaisuudessa.Abstract The subject of this thesis is to write a business plan for a starting Finnish company. The company was established in Estonia last year. The company plans to sell and rent construction equipment and machinery. The thesis was commissioned by the entrepreneurs who hope that the business plan would boost starting their business. The business plan aims to highlight the company's strengths, to help launch a business, and to make it possible for the company to grow, develop and succeed in the future. This thesis is a functional study and the research data was collected by using an interview and desk study. The study sought to identify the contents of the business plan. The business plan includes an analysis of the company's business environment, business concept, vision and strategy, marketing plan, human resources plan, the company's profitability calculations, as well as the risks and preparedness. The entrepreneur interviews gave relevant information about the company and the entrepreneurs. The interviews also clarified the objectives and values of the entrepreneurs, entrepreneurial ventures, time and financial resources, the company's possibilities, risks and threats, as well as information related to the company's strengths and weaknesses. Establishing a company and starting a business in the construction industry is challenging at this time due to the general poor economic situation. Company X is already operating, so business should start operating now in high season. A capital of EUR 10 000 could be invested in the machines put on sale and rent it until the machine was going to sell. Machine purchase would make sense in the spring, because from the viewpoint of construction industry the best operating season is from March to November. In this way the machine would gain maximum benefit, and the investment would begin to produce and accumulate capital for the actual operation. The company has a good opportunity of success, as shown in the income statement, but starting a business would require work and networking. If the entrepreneurs were able to get the business running in a recession, then at the beginning of a boom the company should be in full operation and growth could begin. Based on this research and interviews,the thesis was written, including a concrete business plan for the client company and a theoretical framework of a good business plan. The work was compiled in accordance with the zipper model, ie the theory and company's X business plan go seamlessly together. This business plan was created to help entrepreneurs when starting their business and to develop the company in the future

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.