EF Tokio - Opiskelijan opas

Abstract

Tämä opinnäytetyöraportti käsittelee opinnäytetyöprosessia, joka alkoi syksyllä 2013 saadulla toimeksiannolla EF Education Oy:ltä. Toimeksiantona oli koota EF:n Tokion koulua käsittelevä opas, joka auttaisi asiakkaita heidän valmistautuessaan osallistumaan EF:n Japanin kielikurssille. Työn tavoitteena oli rakentaa asiakaspalvelun tueksi opas, joka esittelee EF Tokiota ja elämistä Japanissa yleisellä tasolla sekä Japanin kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä. Oppaan tarkoitus on helpottaa asiakasta hänen valmistautuessaan opiskelemaan vieraassa kulttuurissa. Materiaali kerättiin paikan päällä EF Tokiossa sekä Tokion alueella. Ajatuksena on antaa lukijalle lisätietoa kohteesta. Opas on tiivis tietopaketti, joka tarjoaa pohjan myös itsenäiseen tiedonhakuun. Työn toteuttamisen ajankohta oli tammikuu 2014 – helmikuu 2015. Oppaan tiedot koottiin keräämällä materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia, EF Tokiossa sekä käyttämällä luotettavia kirjalähteitä ja tarkistamalla yksityiskohtia valikoiduilta verkkosivuilta. Tutkimuksen tueksi tehtiin Japania yleisellä tasolla kuvaava kontekstiosuus sekä tuotekehitystä, palvelua, markkinointia ja kansainvälistä viestintää käsittelevä teoriaosuus. Opinnäytetyöprossin aikana toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus, jossa kyselylomakkeen avulla kerättiin tietoa, millainen oppaan sisältö olisi kaikkein hyödyllisin EF:n asiakkaille. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 37 opiskelijaa Tokiossa. Raportin lopuksi on esitetty kyselylomakkeen tulokset, tutkimuksen kulku sekä johtopäätöksen ja kehittämisehdotukset. Lopputuloksena syntyi opas, joka aluksi esittelee Japania maana, sen kulttuuriviestintään liittyviä erityispiirteitä sekä ruoka- ja juomakulttuuria. Lisäksi opas sisältää matkustukseen liittyviä neuvoja. Myös ilmaston vaihtelevuus sekä riskitekijät on kerrottu. Tokiosta on esiteltynä kuusi eri kaupunginosaa sekä muita aktiviteetteja. Muistilistan avulla asiakkaan on helppo tarkistaa, että kaikki tarpeellinen on hoidettuna ennen matkalle lähtöä. Lopuksi opas kuvaa EF Tokiota sekä eri majoitusvaihtoehtoja. Oppaan sisällön suunnittelussa otettiin huomioon kyselylomakkeen tulokset sekä tekijän omakohtaiset kokemukset kielimatkan aikana. EF Helsingin aikaisemman materiaalin avulla varmistettiin, että opas sisältää myös ne käytäntöihin ja sääntöihin sisältyvät tiedot, jotka kielimatkaan liittyvät.This thesis examines a thesis writing process which started in autumn 2013 with a commission from EF Education Oy. The purpose was to compile a guidebook presenting the EF School Tokyo which would assist customers in their preparations for a language trip to Japan. The aim of this project was to create a guide-book to support customer service: introducing EF Tokyo and life in Japan in general as well as presenting special characteristics of Japan. The purpose of the guidebook was to make the preparations for the trip easier for the customer who would thus get insights into the characteristics of living and studying in Japan. The guidebook was compiled by collecting material in EF Tokyo and the surroundings of Tokyo. The aim was to make the reader more confident by increasing his/her knowledge about destination. The guide is not an all-embracing travel guide, yet it provides a basis for independent research. The implementation of the study took place from January 2014 to February 2015. The data and pictures were collected in EF Tokyo and reliable book sources confirmed by some details from specific webpages were employed. The study was supported by a conceptual framework that presents Japan in general and a theoretical framework that introduced the concepts of product design, service, marketing and international communication. The methodological approach of the study was quantitative and a questionnaire was used to collect data on the questions on what kind of content would be most helpful to EF’s customers. Altogether 37 EF student replied to the questionnaire. Finally, the thesis ends with the author’s description of the results of the questionnaire, a discussion on the research process, conclusions and improvement ideas. The result of the process was a guidebook that presents the country of Japan, its special characteristics of cultural communication, cuisine and drinking culture. In addition, it provides travel tips inclusive of a presentation of various climate types as well as risk factors. The description of Tokyo covers six different districts and introduces activities. A checklist makes it easier for the customer to ensure that everything has been taken care of prior to the trip. The guidebook is concluded by an introduction of EF Tokyo and different accommodation options. The design took account of the results of the questionnaire and the personal experiences of the author’s own language trip. Previous EF material being consulted, it was ensured that necessary information on practices and regulations of a language trip became evident to the customer

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.