Article thumbnail

Ympäristöraportointi suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä

By Jaakko Riihimäki

Abstract

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat ympäristöasioista tilinpäätöksissään. Sen lisäksi tarkoituksena oli arvioida yhtiöiden kokonaisvaltaista ympäristöraportointia ottaen huomioon myös vapaaehtoinen ympäristöraportointi. Tutkimuksessa pyrittiin myös vertailemaan pakollista tilinpäätösraportointia ja vapaaehtoista raportointia ympäristöasioiden osalta. Työllä ei ollut toimeksiantajaa, vaan se toteutettiin tekijän kiinnostuksen perusteella. Opinnäytetyö on jaettavissa kahteen osaan: teoreettiseen viitekehykseen ja empiiriseen tutkimusosioon. Teoriaosiossa määriteltiin aluksi yritysten yhteiskuntavastuu yleisesti, sen jälkeen ympäristölaskentatoimi ja ympäristöraportointi. Tämän jälkeen perehdyttiin ympäristöraportoinnin lainsäädäntöön ja suosituksiin. Työn tutkimusosiossa käsiteltiin kahdeksan suuren suomalaisen pörssiyhtiön ympäristöraportointia. Jokaisen yrityksen kohdalla tutkittiin, miten ympäristöasioita käsiteltiin eri tilinpäätösdokumenteissa. Tämän lisäksi tehtiin katsaus yhtiöiden vapaaehtoiseen ympäristöraportointiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmetodina oli tapaustutkimus. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että yhtiöiden tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa oli ympäristöinformaatiota vaihtelevasti. Kaikki yritykset noudattivat ympäristöraportoinnissaan lain minimivaatimuksia. Kaksi yhtiötä oli noudattanut tarkasti Kirjanpitolautakunnan suosituksia koskien toimintakertomusta. Puolet yhtiöistä esitteli tilinpäätöksessä sekä rahamääräistä että ei-rahamääräistä ympäristöinformaatiota. Kaksi yhtiötä puolestaan ei käsitellyt tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ympäristöasioita juuri lainkaan. Kokonaisvaltainen ympäristöraportointi oli kuitenkin hyvällä tasolla kun vapaaehtoinen raportointi otetaan huomioon. Suurin osa yhtiöistä oli laatinut laajan GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin, jossa käsiteltiin myös ympäristöasioita. Aihetta voisi jatkossa tutkia tekemällä samankaltaisen tutkimuksen pienemmistä yhtiöistä tai käsittelemällä tulossa olevaa integroitua yritysvastuuraportointia.The purpose of this thesis was to investigate how Finnish listed companies report environmental information in their financial statements. In addition to that the intent was to ex-amine comprehensive environmental reporting of companies in question considering also voluntary reporting. It was also intended to compare obligatory reporting and voluntary reporting regarding environmental information. This work was not assigned by a third party, but was executed based on the interest of the author. This thesis can be divided to two parts, i.e. theoretical framework and empirical research. Corporate social responsibility, environmental accounting, and environmental reporting were defined in the theoretical framework. After that the legislation and the guidelines of environmental reporting were addressed. In the research part of the study an environmental reporting of eight Finnish listed companies was covered. It was investigated how the environmental reporting was addressed in different financial statement documents by each of the companies. In addition to this an overview was made regarding voluntary environmental reporting. The research was carried out as a qualitative research, and the method used was a case study. The study results revealed that the financial statements and reports of activities from the companies contained varying amounts of environmental information. Each of the companies followed the minimum requirements of legislation. Two of the companies had followed closely the guidelines of the Finnish Accounting Standards Board concerning report of activities. Half of the companies presented both monetary and non-monetary environmental information. However two of the companies barely addressed environmental information in their financial statements or reports of activities. Comprehensive environmental reporting was on a desirable level with all the companies when considering voluntary reporting. Most companies had created an extensive corporate social responsibility report consistent with GRI guidelines. In the future this topic could be researched for example by making reminiscent research using smaller companies. Also the new integrated reporting could be a topic for future research

Topics: Ympäristöraportointi, ympäristölaskentatoimi, tilinpäätös, toimintakertomus, GRI-ohjeisto, Laskentatoimi ja rahoitus, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/93912
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.