Palvelukokonaisuuden ongelmat ja kehitysehdotukset : Case: Ohjelmistotalo Oy

Abstract

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ohjelmistotalo Oy. Tutkimusongelmana oli ohjelmien vähäinen käyttö tilitoimistojen loppuasiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelukokonaisuudessa ilmeneviä ongelmia, jotka hidastavat ohjelmien käyttöönottamista. Lisäksi otettiin selvää, miten palvelukokonaisuutta voitaisiin kehittää paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, jotta tulevaisuudessa ohjelmien laajentaminen loppuasiakkaiden käyttöön helpottuisi. Teoreettinen viitekehys käsitteli palveluliiketoimintaa ja sen kehittämistä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, mutta sitä käytettiin soveltuvin osin. Menetelmän valintaan vaikutti toimeksiantajan toive saada mahdollisimman laajasti näkemyksiä aiheesta. Aineisto kerättiin avoimilla kysymyksillä, jotka lähetettiin tilitoimistoasiakkaille. Niiden avulla selvitettiin palvelukokonaisuuden eri osa-alueisiin liittyviä ongelmia ja kehitysehdotuksia niiden parantamiseksi. Analysointi tapahtui teemoittelun avulla ja aineistoa käytiin kysymys kerrallaan palvelujen osa-alueittain läpi. Tällä tavalla pyrittiin tuomaan kattavasti esille tutkimustuloksia. Tutkimuksessa saatiin selville, miksi ohjelmien käytön laajentaminen tilitoimistojen loppuasiakkaille on vaikeaa. Syitä olivat muun muassa korkea hintataso, mielenkiinnon puuttuminen sekä puutteet ohjelmien toiminnallisuuksissa. Lisäksi selvisi, miten palvelukokonaisuutta voitaisiin parantaa. Asiakkaat toivoivat kokonaisvaltaisen ohjelmistopaketin kehittämistä ja tukea myyntityöhön. Jatkotutkimusaiheena voisi olla syvempi perehtyminen tutkimuksessa esiin nousseisiin aiheisiin.The client of this thesis was Software Company LLC. The research focus was the low use of computer software among the end customers of accounting firms. The aim of the research was to recognize the problems related to the service supply slowing down the implementation of the software. Another aim was to explore how the service supply could be developed to better meet the customer's needs and expectations. The theoretical part consists of service business and its development. The research approach was qualitative but only the applicable part was utilized in the thesis. The research data was gathered by sending questions to the accounting firms. The questions dealt with the problems related to the components of the service supply and the suggestions for solving these problems. The analysis of the data was conducted by searching for recurring themes in the data, which was processed question by question. The research showed why the end customers are not using the software. The key problems were high price level, low interest towards financial management solutions and the missing functionality of the software. Moreover, the research indicated how the service supply could be improved. Customers stated that there is a need for developing a holistic software package. They also wanted support for their sales work. Further research could lead to a deeper and broader understanding of the topics that were pointed out in this research

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.