Article thumbnail

Henkilöstön taustakartoitukset valtionyhtiössä

By Kai Perikangas

Abstract

Kansainvälistyvä toiminta haastaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstöturvallisuuden. Ihmisten ja tiedon vapaampi liikkuvuus on lisääntynyt maailmassa. Osaava ja luotettava henkilöstö on yhä ratkaisevammassa asemassa kilpailukyvyn varmistamisessa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Luotettavan henkilöstön merkitys korostuu erityisesti, kun ydintoiminta sisältää teknologisten edistysaskelien kehittämistä valtiolle. On tärkeää saada valikoitua luotettavat henkilöt jo rekrytoin-tivaiheessa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ratkaisut henkilöstön taustakartoituksiin kohteena olevassa valtionyhtiössä. Taustakartoitusten ratkaisuja selvitettiin valtionyhtiön näkökulmasta. Taustakartoitusten ratkaisuja haettiin valtionyhtiön henkilöstön rekrytointivaiheeseen rajattuna. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto muodostui avointen haastatteluiden pohjalta. Avointen haastatteluiden aineisto muodostui viidestä haastattelusta. Haastateltavat henkilöt edustivat laaja-alaisesti oman alansa erityisosaamista. Haastateltavat muodostuivat viranomaisesta, valtionyhtiön hallinnon edustajista, yksityisen palveluntuottajan edustajasta ja elinkeinoelämän edustajasta. Haastateltavien tehtävät ovat ja olivat olleet sidoksissa henkilöiden taustakartoituksiin, luotettavuuden varmistamiseen, henkilöstöhallinnon tehtäviin ja lakiasioiden tehtäviin. Haastattelujen avulla etsittiin vaihtoehtoja henkilöstön taustojen kartoittamiseksi valtionyhtiössä. Haastattelujen avulla selvitettiin oikeutuksia taustakartoituksien laatimiseen ja taustakartoituksiin käytettävien ratkaisujen luotettavuutta. Lisäksi haastattelujen avulla pyrittiin kartoittamaan, minkälaisia kehitystarpeita henkilöstön taustakartoituksissa on. Haastatteluiden perusteella työntekijän suostumuksella haettu henkilöturvallisuusselvitys yh-distettynä työtehtävien kannalta tarpeellisten rekistereiden tarkistamiseen ja rajattujen avointen lähteiden kautta tapahtuvaan tietojen tarkistamiseen toimivat ratkaisuna henkilöstön taustojen kartoittamiseen valtionyhtiössä. Yhdistelemällä työtehtävään liittyvän tarpeellisuusvaatimuksen mukaan taustakartoitukseen käytettävissä olevia ratkaisuja muodostuu kattava ja luotettava taustakartoituksen kokonaisuus.Internationally operating companies and organizations are confronting new challenges regarding the security risks related to their personnel. The freedom of movement of people, services and information has increased globally and at the same time reliable personnel will be in a crucial role in ensuring the competitiveness and continuity of the company. The role of reliable personnel is specifically emphasized in situations such as when a company's core activities include the development of technology for the state. The reliability of personnel should be assessed already during the recruitment process with suitable measures. The objective of this thesis was to examine various solutions for a state-owned company´s personnel background check procedures. The possible variations in the background check of personnel were examined as well as defined from the state-owned company´s point of view. The focus on the possible solutions was directed to the recruitment process. The thesis was conducted using a qualitative research methodology. Empirical data was collected from five open interviews. The interviewed persons represented a wide range of expertise in their own field and also closely linked to the personnel background check procedures. The interviewees included a representative of the authority, representatives of the state-owned company, a representative of the private service provider and a representative of the business association. The emphasis in the interviews was to discover the solutions for personnel background check procedures. In addition, the purpose of the interviews was to determine justifications for providing the personnel background checks and validating the credibility of the personnel background checks. In addition, the interviews were used to identify development needs of the personnel background check. The interviews indicated that in the state-owned company the most suitable solution for the personnel background check would be a procedure that is carried out with the employees' approval and one where the data is collected based on the work assignment, from the request for personnel security clearance and various official registers in conjunction with the information collection from the restricted open sources. The work assignment based evaluation and the desired scope regarding the background checks shall constitute the one reliable entity

Topics: henkilöstö, taustakartoitukset, valtionyhtiö, fi=Turvallisuusala|sv=Säkerhetsbranschen|en=Security Management|, Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (Ylempi AMK)
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/95026
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.