Multippeliskleroosia sairastavan arkielämän fyysiset haasteet : sairaanhoitajan rooli ja potilasjärjestön tarjoama tuki

Abstract

Tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä, sillä MS-tauti on yksi vakavimmista nuorten aikuisten neurologisista sairauksista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli syntetisoida tietoa helpompaan muotoon sairaanhoitajille, jotta he pystyvät ymmärtämään MS-tautia sairastavan arkielämää ja tällöin myös ohjaamaan potilaita paremmin. Lisäksi opinnäytetyöstä käy ilmi tietoa Neuroliiton tarjoamasta avusta ja tuesta. Myös vastasairastuneet MS-diagnoosin saaneet löytävät hyödyllistä tietoa tästä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä MS-taudin tunnettuutta sairaanhoitajien keskuudessa sekä kehittää sosiaali- ja terveysalan palveluja vastaamaan paremmin MS-potilaan tarpeita. Tässä opinnäytetyössä yhdistyvät narratiivinen kirjallisuuskatsaus ja teoreettis-käsitteellinen menetelmä. Opinnäytetyön lähteinä käytetään laadukkaita tieteellisiä julkaisuja, muita luotettavia kirjallisia teoksia sekä internet-sivustoja. Opinnäytetyössä vastataan tutkimuskysymyksiin koskien MS-tautia sairastavan arkielämän fyysisiä haasteita, sairaanhoitajan roolia sekä Neuroliiton tarjoamaa tukea. MS-tautia sairastava kokee elämässään moninaisia arkielämän fyysisiä haasteita, kuten liikkumiseen, uupumukseen, erittämiseen sekä seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat. Sairaanhoitaja on tukena ja apuna näihin haasteisiin sopeutumisessa ohjauksen kautta. Neuroliitto tarjoaa sairastuneelle monenlaista tukea kuten kuntoutusta. Sairaanhoitajan tehtävänä on ohjata MS-tautia sairastava näiden palveluiden piiriin. Sairaanhoitajat ja MS-tautiin vastasairastuneet voivat käyttää tätä opinnäytetyötä tiedonlähteenä. Jatkotutkimusaiheita ovat esimerkiksi suomalaisten MS-tautia sairastavien suurimmat arjen haasteet, sairaanhoitajilta saatu apu, Neuroliiton palveluiden hyödyllisyys sekä MS-hoitajien täydennyskoulutusten riittävyys ja tarpeellisuus. Tulevaisuuden kehittämisideoita ovat sairaanhoitajakoulutuksen kehittäminen sekä Neuroliiton, kunnallisten ja erikoissairaanhoidon palveluiden yhteistyön lisääminen.The subject of this thesis is important because multiple sclerosis is one of the most serious neurological diseases among young adults. The purpose was to synthesize information for nurses, so they could understand the difficulties of daily activities that persons with multiple sclerosis have in their everyday life. This way they will be able to give better guidance to their patients. The thesis also informs about Neuroliitto. In addition, recently diagnosed MS-patients will get information from this thesis. The goals of the thesis were to make MS-disease more known among the nurses, and develop social and healthcare services to meet the needs of MS-patients. This thesis combines a narrative literature review and theoretical-conceptual method. The sources for the thesis are high quality scientific publications, other reliable literature, and Internet pages. The answers for the research questions about the physical challenges of a person with MS-disease, the nurse’s role, and the support provided by Neuroliitto are discussed in this thesis. A person with MS-disease experiences many physical challenges, for example problems with physical activity, fatigue, excretion and sexuality. The nurse is supporting and helping the patient in adaptation to these challenges by guidance. Neuroliitto offers many kinds of support, such as rehabilitation. It is the nurse’s task to steer the MS-patient to these services. Nurses and persons with MS-disease can use this thesis as a source of information. Subjects for further research could include the following: the biggest challenges in daily lives of Finnish persons with multiple sclerosis, the support they get from nurses, the utility of services of Neuroliitto, and the adequacy and necessity of continuing nursing education. The development ideas for the future are the development of nursing education, and increasing the co-operation between Neuroliitto and primary and secondary health care

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.