Vesihuoltolaitoksen kustannusvastaavuus ja liiketoiminnallinen ennuste

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli selvittää lähivuosina toteutettavien laajennusinvestointien vaikutus kohdeorganisaation liiketoimintaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena oli arvioida kustannusten kehittymistä sekä luoda erilaisia hinnoittelumalleja mahdollisesti nousevien toimintakulujen kattamiseksi. Teoriaosuudessa esiteltiin vesihuollon tehtävät ja ominaispiirteet. Lisäksi käsiteltiin laitoksen toimintaa ja hinnoittelua ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kustannuslaskentaa. Teoriaosuuden tärkeimpinä tavoitteina oli 1) käsitellä vesihuoltolaitoksen tehtävät ja kustannukset, 2) selvittää, mitä rajoituksia vesihuollon hinnoittelulle on asetettu, 3) vertailla kohdeorganisaation hinnoittelua muihin vesihuoltolaitoksiin ja 4) esitellä kohdeorganisaation nykytilanne ja lähitulevaisuuden investointien taustat. Työn laskentaosiossa eli liiketaloudellisessa ennusteessa arvioitiin investointien ja merkittävämpien kustannuserien vaikutukset vesi- ja viemärilaitosten tuloksiin. Ennusteiden perusteella laadittiin hinnoittelumalleja, joilla voidaan pyrkiä tavoitteen mukaiseen tulokseen. Laskentaosion ennusteet tehtiin helposti päivitettäväksi, jotta opinnäytetyön tulokset olisivat hyödynnettävissä myös mahdollisten muutosten jälkeen. Työn johtopäätöksenä voidaan todeta, että lähitulevaisuuden investoinnit eivät tule olemaan taloudellisesti kannattavia. Nykyisellä hinnoittelulla erityisesti viemärilaitoksen alijäämä tulee investointien myötä kasvamaan selkeästi, vaikka liikevaihto kasvaisikin suunnitellusti ja kustannustason kasvu olisi maltillista. Opinnäytetyössä on esitetty hinnoittelumalleja, joilla voidaan pyrkiä joko alijäämän kasvun hallintaan, entistä parempaan tulokseen tai täydelliseen kustannusvastaavuuteen.The purpose of this thesis was to learn what long-term effects the expansion investments to be made during the coming years will have on the commercial operations of the target organisation. The goal was to estimate the development of costs and to create different pricing models for covering any increase in operating expenses. In the theory section, the functions and characteristics of water supply and sewer services were presented. In addition, the legislation regulating the operation and pricing of the facility as well as cost accounting were discussed. The most important goals of the theory section were to 1) discuss the functions and costs of a water supply and sewer system, 2) to find out what limitations have been set to the pricing of water supply and sewer services, 3) to compare the pricing of the target organisation to other water supply and sewer systems and 4) to present the current situation of the target organisation and the background for future investments. The calculations section, i.e. the commercial forecast, contains estimations on the effect of investments and the most significant expense items on the results of water supply and sewer facilities. Based on forecasts, pricing models were drafted that can be used to aim at a result that matches the goals. The forecasts in the calculations section were made so that they are easy to update, so the results of this thesis can still be utilised after possible changes. As a conclusion, it can be stated that investments in the near future will not be financially profitable. With the current pricing, especially the deficit of the sewer facility will clearly increase due to the investments, even if total sales increased as planned, and the rise of cost levels were moderate. This thesis presents pricing models that can be used to control the growth of the deficit, to reach a better result than before, or to reach total cost correlation

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.