Article thumbnail
Location of Repository

Nuorten työntekijöiden perehdyttäminen : 4H-nuorten ja -ohjaajien näkemyksiä nuorten työntekijöiden perehdyttämisestä

By Jaana Koponen

Abstract

Nuorten motivoiminen työelämään on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi. Tutkimusten mukaan nuoret odottavat työkokemuksia, mutta ensimmäiset kokemukset eivät aina ole myönteisiä ja yksi tekijöistä tähän voi olla puutteellinen tai vähäinen perehdytys. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista on hyvä nuorten työntekijöiden perehdyttäminen ensimmäisten työkokemusten aikana ja kuinka sitä voitaisiin lisätä. Opinnäytetyössä käsitellään nuorten työntekijöiden perehdyttämistä osana nuorisotyöhön liittyvää työllistämistä. Toimeksiantajana oli Pohjois-Karjalan 4H-piiri, 2014 alkaen Suomen 4H-liitto, Savo-Karjala. Työn tutkimusote oli laadullinen. Aineisto kerättiin kahdesta ryhmähaastattelusta, joihin osallistui ohjaajia ja 14–18-vuotiaita nuoria työntekijöitä. Aineisto käsiteltiin teoriaohjaavaa analyysia käyttäen. Tulokset osoittavat, että luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen toteutuminen ovat merkityksellisiä tekijöitä. Perehdyttämisessä tulisi huomioida kunkin nuoren oppimisen tarpeet ja palautteen tulee olla totuudenmukaista ja kannustavaa. Kahdensuuntainen vuorovaikutus lisää perehdytystä. Johtopäätökseksi on saatu, että hyvä nuorten perehdyttäminen on aktiivista oppimista edistävää ja dialogista. Osaamisalueista tulisi painottaa erityisesti yleisosaamista. Jatkotutkimuksena voisi selvittää nuorisotyön ohjaajien valmiuksia dialogiseen nuorten perehdyttämiseen. Myös dialogisen perehdyttämisen vaikutuksia nuorten työelämävalmiuksiin olisi mielenkiintoista tutkia.Motivating young employees in the working life has become an actual topic. According to resent research, young people have high expectations for working life, but the first experience may turn to a disappointment. One of the reasons may be inadequate or deficient orientation to working tasks. The purpose of the study was to investigate characteristics of good orientation of young employees and the means of increasing it. The thesis deals with orientation of young employees employed in youth work. The assignment of the thesis was given by the North Karelia 4H federation, later the Finnish 4H federation, Savo-Karelia. The study was qualitative. The material was collected by interviewing two groups, both consisting of young employees and counsellors. The material was analysed following the principles of theory-driven content analysis. The results indicate that good orientation of young employees is improved through dialogue. In a further study, it would be important to gauge counsellors´ abilities to support young employees in their first experiences in working life. Furthermore, it would be interesting to find out counsellors` preparedness to support young empolyees with dialogic orientation and the effects of dialogic orientation on the working skills of young employees

Topics: nuori työntekijä, nuorisotyö, perehdyttäminen, sosiaalialan koulutusohjelma, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/89118
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.