Article thumbnail

Asuinkerrostalon tuotantomenetelmän valinta sekä päänostokaluston ja työryhmien mitoitus

By Juha-Matti Näykki

Abstract

Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhdessä YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Poh-janmaa ja Tampere kanssa. Tämän työn tarkoitus on suunnitella kahdelle asuinkerrostalokohteelle yhteinen yleisaikataulu ja rungon rakentamisvaiheaikataulu niin, että kohteet pystytään to-teuttamaan samanaikaisesti yhdellä nostokoneella. Kohteiden rakentaminen aloite-taan Seinäjoelle Jouppiin kevään 2015 aikana. Kohteet ovat As. Oy Seinäjoen Kravatti ja As. Oy Seinäjoen Isolukkari. Asuinrakennuskohteet ovat osa Komia Kortteli -nimistä kokonaisuutta. Komiaan Kortteliin on kehitteillä yli 400 asuin-huoneistoa ja liikekeskus. Työn teoriaosassa on pyritty keskittymään tärkeimpien tuotantoteknisten mene-telmien kuvaamiseen asuinkerrostalokohteissa. Suuren huomion on saanut runko-vaiheen toteutustapa, koska sillä on suuri vaikutus aikataulun lopputulokseen. Teoriaosassa käsitellään myös aikataulusuunnittelun perusteita ja menetelmiä. Esimerkkikohteesta As Oy Seinäjoen Kravattista ja As Oy Seinäjoen Isolukkarista on laadittu aikataulusuunnitelma. Suunnitelma on toteutettu Ratu Aikataulukirjan mukaisilla ohjeilla, joita on avattu tarkemmin tämän työn teoriaosuudessa. Lopuksi kohteeseen on laadittu Planet+ 6.4 ohjelmaa käyttäen aikataulusuunnitelmat, jonka tarkoituksena on luoda häiriötön ja tehokas tuotannonohjauksen väline.The thesis was implemented together with YIT Construction Ltd. The purpose of the thesis was to design a common general schedule and schedule for the frame construction for two-story apartment building construction sites so that the building targets can be implemented at the same time with one the main lifting machine. The construction will begin in Seinäjoki Jouppi in spring 2015. The targets are As. Oy Seinäjoki Kravatti and As. Oy Seinäjoki Isolukkari. The residential building sites are part of the Komia Kortteli residential area. More than 400 residential apartments and a shopping center will be built in Komia Kortteli. The theory section focuses on the description of most important production tech-nical methods in apartment building applications. Great attention was paid to the frame phase and its method of implementation, because it has a great impact on the outcome of the schedule. The theory section deals with the basics of schedul-ing and scheduling methods. The schedule plan was drawn for the example targets As Oy Seinäjoki Kravatti and As Oy Seinäjoki Isolukkari. The plan was made ac-cording to the Ratu Schedule guide. Finally, schedule plans were drawn the Planet + 6.4 program, with the purpose of creating a trouble-free and efficient production management tool

Topics: kerrostalot, rakennustyöt, aikataulut, rakennussuunnittelu, Tuotantotekniikka, Aikataulusuunnittelu, Päänostokoneen käyttöaste, Tuotantotekniikka, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikka
Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/88014
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.