Article thumbnail
Location of Repository

Mielikylpy Oy:n asiakastyytyväisyystutkimus

By Evelyn Ruzza Sianoja

Abstract

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Mielikylpy Oy:n asiakastyytyväisyyttä eri osa-alueissa sekä kartoittaa asiakkaiden toiveita yrityksen toimintaan liittyen. Toimeksiantaja oli Mielikylpy Oy, joka on perustettu vuonna 2012. Vastaavanlaista asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole yritykseen aikaisemmin tehty. Asiakkailla oli kyselyyn vastaamalla mahdollisuus vaikuttaa yrityksen uudistuksiin ja kertoa mahdollisista epäkohdista tai puutteista. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Aineisto kerättiin sähköisesti SurveyMonkey-palvelun kautta ja se lähetetiin kaikille yrityksen rekisterissä oleville henkilöasiakkaille. Tämän lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus vastata paperisin lomakkein yrityksen toimitiloissa. Vastaukset kerättiin marraskuussa 2014 ja vastauksia saatiin yhteensä 205 kappaletta. Niistä 195 kerättiin sähköisesti ja loput kymmenen paperisin lomakkein. Analysointi tehtiin SurveyMonkey-palvelun avulla. Kyselyyn vastaajat olivat suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväisiä yrityksen palveluihin. Erityisesti vastaajat olivat kiitollisia yrityksen konseptista, henkilökunnan toiminnasta, kauniista tiloista sekä yrityksen sijainnista. Tyytymättömiä asiakkaat olivat hintaan ja tuntien aikatauluihin. Asiakkaat ovat tähän asti olleet tyytyväisiä yritykseen, mutta kilpailijoiden tullessa markkinoille, yrityksen on syytä keskittyä palvelun kehittämiseen. Verkkopalveluiden käyttö aiheutti vastaajissa puolesta ja vastaan reaktioita, mitä on hyvä punnita tulevaisuutta silmällä pitäen. Vastausten pohjalta yrityksen tulee kiinnittää huomioita yhteistyöhön muiden yritysten kanssa, palvelun laajentamiseen sekä hinnoitteluun. Asiakastyytyväisyyttä on hyvä seurata jatkossa ja kerätä asiakaspalautetta, jotta yrityksen palvelu säilyisi laadukkaana ja pystyttäisiin seuraamaan asiakkaiden muuttuvia toiveita.This thesis was commissioned by Mielikylpy Oy. The company, which was founded in 2012, offers meditation and relaxation services. The objective of the thesis was to conduct a customer satisfaction survey in various categories, and to find out what customers want from the company. This kind of survey was needed because customer satisfaction at Mielikylpy had not been studied before. By responding to the survey, customers had the opportunity to have some influence on the company’s operations and a chance to affect its renewal process. This survey was conducted using quantitative research methodology.Questionnaire items were collected via the internet using the SurveyMonkey service. The questionnaire was sent via email to each individual who had registered as a customer with Mielikylpy. Respondents also had the opportunity to complete a paper questionnaire at the company’s office. The survey was conducted in November 2014 and 205 answers were received in total. Of all these answers, 195 came through SurveyMonkey and the rest (10) in paper form. Overall, respondents were very satisfied with the services of the company. Especially the concept of the company, the staff, the beautiful interior, and the location attracted positive feedback. The respondents were least satisfied with the price level for the services and the scheduling arrangements. Although customers have been really satisfied with the company, Mielikylpy should be aware of the competition and therefore keep developing its own services. It’s good to also keep in mind that the company’s online services divided opinions among the respondents. Based on the results, the company should pay special attention to improving co-operation with other small companies, expanding the existing company and also re-thinking pricing. Customer satisfaction should be monitored in the future as well, so that the quality of service is maintained and changing customer preferences can be taken into consideration

Topics: asiakastyytyväisyys, kyselytutkimus, hyvinvointiala, liiketoiminta, asiakastyytyväisyystutkimus, asiakastyytyväisyys, hyvinvointiliiketoiminta, Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/87837
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.