Article thumbnail
Location of Repository

Yläkouluikäisten nuorten tupakkatietous sekä kokemukset tupakoimattomuutta edistävästä terveyskasvatuksesta

By Janika Heikkilä

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa euralaisten yläkoululaisten tietoutta tupakkatuotteiden haitoista sekä millaisella terveyskasvatuksella yläkoululaisten mielestä olisi vaikutusta heidän tupakoimattomuuteensa. Lisäksi tarkoituksena oliselvittää nuorten tämän hetkistä tupakkatuotteiden käyttöä. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, mitä yläkouluikäiset nuoret tietävät tupakkatuotteista ja millaisella terveyskasvatuksella olisi heidän mielestään hyötyä tupakoimattomuuden edistämisessä. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella eli tilastollisella menetelmällä. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Euran yhteiskoulun kaikki oppilaat eli 7.-9.-luokkalaiset (N=300). Vastausprosentti tutkimuksessa oli 83 % (n=248). Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset esitettiin prosentti- ja frekvenssijakaumina sekä taulukoina ja graafisina kuvioina. Tutkimustulosten mukaan nuorten tupakkatietous oli hyvää. Eniten tietoa nuorilla oli tupakan ja nuuskan aiheuttamista terveyshaitoista. Eniten lisätietoa haluttiin sähkösavukkeesta ja vesipiipputupakasta. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että lähes kaikki yläkouluikäiset ovat tupakoimattomia. Ainoastaan pieni osa yläkouluikäisistä nuorista tupakoi päivittäin. Terveyskasvatusmateriaalina nuoret pitivät videoita hyödyllisimpänä. Terveyskasvatusmenetelmistä nuoret haluaisivat koulussa käytettävän eniten videoita sekä vierailijoita (esimerkiksi poliisi tai entinen tupakoitsija), jotka kävisivät koulussa valistamassa nuoria. Terveyskasvatusta (esimerkiksi terveystiedon tunnit) haluttiin käytettävän koulussa jonkin verran. Koulussa ei haluttu käytettävän terveyskasvatusmenetelmänä lainkaan näytelmiä tai oppilaiden omia esitelmiä. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tehdä samankaltainen tutkimus laajemmalle kohderyhmälle, jotta saataisiin todellisesta tilanteesta tarkempi kuva. Jatkotutkimusaiheena mielenkiintoinen olisi myös kartoittaa yläkouluikäisten nuorten päihdetietoutta laajemmin, kuten esimerkiksi alkoholista ja huumeista. Mielenkiintoista olisi myös tutkia kouluterveydenhoitajien kokemuksia ehkäisevästä päihdetyöstä sen toteuttajina.UPPER COMPREHENSIVE SCHOOL STUDENTS KNOWLEDGE OF SMOKING AND EXPERIENCES OF HEALTH EDUCATION THAT SUPPORTS NON-SMOKING The purpose of this thesis was to survey what the students in the Eura upper comprehensive school know about health hazards of smoking products and what kind of health education would affect positively to their non-smoking lifestyle. The purpose of this study was also to find out how much the young people actually use smoking products. The objective of this thesis was to produce reliable information about upper comprehensive school students’ knowledgeof health hazards of smoking products and what kind of health education could be able to improve the work against smoking. Material for this quantitative study was gathered with a questionnaire. The focus group included all students in Eura upper comprehensive school (N=300). Response percentage was 83 % (n=248) in this study. The quantitative material was statistical analyzed. The results of this study were represented as percentage and frequency distributions and also as patterns and charts. According to the results of the study, the knowledge of smoking among young people was good. Students want more information about electrical cigarette and wa-ter pipe cigarette. The results of this study show that almost all students were non-smokers. Only few of the students were smoking daily. The young people thought that the videos would be the most useful health education material at school. The young people would like to use mostly videos and visitors (for example police officer or ex-smoker) as health education method. Some of the students wanted to study about health hazard of smoking in the health education lessons. Least wanted health education methods were plays and presentations made by students. A very interesting extending study would be to execute an equal analysis to the wider target group to get a more realistic picture of the situation. Also a very interesting extending study would be to survey student’s knowledge of intoxicants wider, for example their knowledge of alcohol and drugs. It would also be very fascinating to examine the experiences of school health nurses about preventive work

Topics: terveyskasvatus, tupakkatietous, yläkouluikäinen nuori, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyö
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/88200
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.