Article thumbnail

Aikuisopiskelijoiden sosiaalisen median hyödyntäminen

By Päivi Myyryläinen

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Jyväskylän ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoiden sosiaalisen median tuntemista, käyttötottumuksia ja sitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää eri yhteyksissä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui kolmesta osakokonaisuudesta, joita olivat sosiaalisen median määrittäminen, yhteisöpalvelut muualla maailmassa ja tietoturva. Sosiaalisesta mediasta eli yhteisöllisestä mediasta kerrottiin yleisellä tasolla. Lisäksi esiteltiin sen piiriin kuuluvaa toimintaa. Muualla maailmassa käytettävistä yhteisöpalveluista tuotiin esille ne, joilla on suuria käyttäjämääriä. Tietoturvassa käsiteltiin salasanan merkitystä, tietosuojaa ja turvaa. Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joka toteutettiin verkkokyselylomakkeen avulla. Lomake sisälsi sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä, joilla selvitettiin vastaajien taustatietoja, eri sosiaalisen median kanavien tuntemusta ja niiden käyttämistä. Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan omaa osaamista sosiaalisen median eri osa-alueilla. Kysely lähetettiin verkkokyselynä elokuussa 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuisopiskelijoille. Aikuisopiskelijat olivat aloittaneet liiketalouden opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2011 – 2014 ja näissä ryhmissä oli yhteensä 126 aikuisopiskelijaa joille kysely lähetettiin. Kyselyyn vastasi 74 aikuisopiskelijaa ja kyselyn vastausprosentti oli 59 %. Tutkimuksesta selvisi, että sosiaalista mediaa käytettiin lähes päivittäin. Älypuhelimet, tabletit, iPhonet ja liikkuva laajakaista antavat mahdollisuuden hyödyntää sosiaalista mediaa paikasta riippumatta sekä vapaa-ajalla että työssä. Eri sosiaalisen median kanaville löytyi paljon käyttöehdotuksia liittyen opiskeluun ja työhön. Koulutuksen järjestäjällä on tutkimustuloksen avulla tietoa aikuisopiskelijoiden valmiuksista ja toiveista hyödyntää sosiaalista mediaa opiskelussa.The subject of the thesis was to investigate the Jyväskylä University of Applied Sciences, adult learners, knowledge, social media usage habits, and how social media can be used in different contexts, the Jyväskylä Polytechnic. The thesis theoretical framework consisted of three separate technical unit, which were set up on the social media, community services for the rest of the world, and security. Social media or communal media were told at a global level. In addition to its activities. The rest of the world to be used for community services were raised by those who have large amounts of users. Security was addressed in the significance of the password, data protection and security. The study was the quantitative or quantitative research, which was conducted by the online questionnaire. The form contained questions on both open and structured, which examined respondents' background information, various social media channels of knowledge and their use. The poll also asked to evaluate their own knowledge of social media in different areas. The query was sent in August 2014, the Jyväskylä University of Applied Sciences in the form of a query the network business of adult students. The adult students were engaged in business studies at the University of Jyväskylä in the years 2011-2014, and within these groups, there were a total of 126 adult students for whom the survey was sent. Responded to the survey in 74 adult students and the query response rate was 59 %. The study found that social media was used almost daily. Smartphones, tablets, iPhones and mobile broadband will provide the opportunity to take advantage of social media and the leisure time that, irrespective of the place of work. The various social media channels in the context of the study and found a lot of proposals for the use of the work. Training organizers are using information on adult students' capacity of research result and wishes to take advantage of social media for learning

Topics: Sosiaalinen, media, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/87719
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.