Article thumbnail
Location of Repository

Merima Oy:n tuotesuunnitteluprosessin tarkastelu Lean-periaattein

By Anna Lanamo

Abstract

Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Merima Oy:n tuotesuunnittelun kyvykkyyttä osana tuotannon prosessia ja etsiä toimintaa tehostavia käytäntöjä Lean-filosofian pohjalta. Taustalla tutkimukselle oli yrityksen tuotannossa aloitettu Lean-kehitysprojekti ja kiinnostus suunnitteluyksikön nykytilasta. Tutkimusongelma esitettiin seuraavasti: Miten tuotesuunnittelua voidaan kehittää Lean-periaattein osana tuotantoprosessia? Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivisia menetelmiä, joita olivat: havainnointi suunnittelun viikkopalavereissa, kyselytutkimus, toimihenkilöiden haastattelut ja laskennalliset mittaukset. Työn alussa perehdyttiin Lean-filosofiaan. Tutkimuksen osalta tuotiin esille ne Lean-periaatteet, joita voitiin soveltaa tutkimuskohteessa. Ne toivat näkemyksiä, kuinka prosessi voi parantaa suorituskykyään. Sovellettavia teoria-asioita olivat JIT -tuotanto, imuohjaus, Muda, PDCA-sykli ja Kaizen. Nykytilan tutkimisessa käytiin läpi tuotantoprosessin suunnittelun osuus. Prosessikuvauksen myötä tutkittiin myös yrityksen nykyistä tuotepolitiikkaa ja tuotteen kustannusrakennetta. Kustannusrakenteen ymmärtäminen oli edellytys suunnittelun kustannusten osuuden laskemiselle kontrollikartan määrittelyyn. Rakennetun prosessin kontrollikartan avulla päästiin kiinni sekä nykytilaan tuotepolitiikan kannalta, että suorituskyvyn mittaamisen edellytyksiin. Tehokkaan tuotesuunnittelun osiossa luotiin mittaristo tuotesuunnittelun suorituskyvyn mittaamiseksi. Suunnittelun sorituskyvyn osa-alueita tutkimuksessa olivat tuottavuus ja läpimenoaika. Yhdessä suunnittelun tuottavuutta ja läpimenoaikaa (kalenteriaika) mittaamalla pystytään kontrolloimaan suunnitteluprosessia osana tuotantoprosessia. Johtopäätöksenä tässä työssä kehitetyn suorituskyvyn mittariston käyttöönotto on suositeltavaa osaksi tuo-tannon kontrollointia. Mittariston lisäksi tutkimuksen tuloksena saatiin kehitysehdotukseksi ottaa käytäntöön projektikohtainen standardidokumentaatio sekä materiaalien fyysinen mallintaminen suunnittelun avuksi.The aim of this thesis has been to determine the capability of the product design of Merima Ltd as a part of the production process, and to search for LEAN philosophy -based productivity-enhancing practices. The background for this research has been a LEAN development project started at the production department and an interest in the current state of the production design department in the company. The research problem presented was: How to develop product designing as a part of the production process according to LEAN principles? The research used both qualitative and quantitative methods, which were: observation at weekly meetings, questionnaire surveys, interviews, and computational measurements. At the beginning, LEAN philosophy was introduced. The research brought up LEAN principles that could be applied for this purpose. They gave an understanding of process per-formance improvements. Applicable theories were JIT production, pull control, Muda, the PDCA cycle, and Kaizen. For the present state review, components of the production process design were investigated. The process overview evaluated the company’s current product policy and the cost structure of the production. To understand the cost structure was a prerequisite for calculating what the portion of the design was of the total costs for designing a control chart. The constructed process control chart could be used for evaluating the current state of the product policy and the measuring performance requirements. In the section of effective product design evaluating, measuring system for product design performance was created. The aspects of the efficiency of the product design were productivity and lead time. By measuring the productivity and lead time (calendar time), it’s possible to control the production design as a part of the production process. In conclusion, the measurement system created by this thesis is recommended for the company as a part of production process control. In addition (to the measuring tools), the study provided a suggestion for development that the company could start using standard documentation for different projects and to apply physical modeling of materials to support the planning

Topics: Lean, tuotesuunnittelu, prosessit, suorituskyky, tuottavuus, tilaus-toimitusketjun hallinta ja liiketoiminta, fi=Tuotantotalous|sv=Produktionsekonomi|en=Industrial Management|, Tuotantotalous
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/86337
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.