Article thumbnail

Potkua sisämarkkinoille : ADR-direktiivi ja ODR-asetus suomalaisen pk-yrityksen näkökulmasta

By Aliisa Haltsonen

Abstract

Tässä opinnäytetyössä selvitetään tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä kuluttajariidoissa, Eurooppa -neuvoston huhtikuussa 2013 hyväksymän direktiivin sisältöä kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR-direktiivi) ja siihen liittyvää asetusta verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus). Lisäksi opinnäytetyössä selvitetään ADR-direktiivin ja ODR-asetuksen vaikutusta erityisesti suomalaisen pk-yrityksen näkökulmasta. Työ on teorialähtöinen ja pohjautuu Kuluttajansuojalakiin, sen säädöksiin ja muihin siihen liittyviin oikeuslähteisiin, sekä direktiiviin kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetukseen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Jonkin verran aineistona on käytetty aiheeseen liittyviä artikkeleita, aikaisempia tutkimuksia, sekä asiantuntijaluentoa. Lisäksi työtä varten on haastateltu verkkokauppaa ylläpitävien yritysten vastuuhenkilöitä heidän ajatuksistaan tulevasta direktiivistä. Työssä päädytään siihen, että vaikka direktiivin täytäntöönpano todennäköisesti lisää valtion ja yritysten kustannuksia ja hallinnollista taakkaa, tarvitaan sitä parantamaan vähittäiskaupan sisämarkkinoiden toimintaa ja lisäämään erityisesti rajat ylittäviä liiketoimia. Uusi direktiivi antaa uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille, parantaa kuluttajansuojaa EU:ssa sekä yhtenäistää ja selkeyttää sisämarkkinoiden toimintaa.The objective of this bachelor´s thesis (was to find out about the alternative dispute resolutions for consumer disputes, European Council's directive's contents on consumer disputes that was approved in April 2013, alternative dispute resolution (ADR Directive) and the relevant regulation on online dispute resolution (ODR Regulation). In addition, the thesis aimed to clarify the ADR Directive's and the ODR Regulation's impacts particularly on Finnish SMEcompanies. The theoretical framework is based on the Consumer Protection Act, its regulations and other related legal sources, as well as the directive of consumer disputes on alternative dispute resolution for consumer disputes and the Regulation on online dispute resolution. Material has also been gathered from related articles, previous studies, as well as from an expert lecture. In addition, the research is based on results from interviews that were conducted with different e-commerce companies staff about the future Directive. The thesis concludes that, while the implementation of the Directive is likely to increase government and corporate costs and administrative burdens, it is needed in order to improve the retail trade in the internal market and in particular to increase in cross-border transactions. The new directive will provide companies with new opportunities improve their consumer protection in the EU, as well as to harmonize and streamline internal markets

Topics: vaihtoehtoinen riidanratkaisu, sisämarkkinat, kuluttajansuoja, kuluttajansuojalaki, verkkovälitteinen riidanratkaisu, verkkokauppa, Juridiikka, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/85521
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.