Article thumbnail
Location of Repository

Yksi kaikkien ja kaikki yhden tukena – Tutkimus työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä Jakkulan sijais-huoltokodeissa

By Sisko Juntunen and Susanna Kärkkäinen

Abstract

Nykyaikana yhteiskunnassa korostuu työntekijöiden uupumus, stressi ja pelko tulevaisuudesta. Työpaikkoja vähennetään ja tulostehokkuutta lisätään, jotka lisäävät työntekijöiden paineita omasta suoriutumisestaan työelämässä. Ihmiset, jotka kokevat olevansa hyviä ammatissaan sekä tuntevat saavansa onnistumisen kokemuksia, jaksavat paremmin työssään. Työyhteisö ja työympäristö voivat osaltaan tukea tai haitata työntekijöiden työssä jaksamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jakkulan sijaishuoltokodeissa työskentelevien työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja tavoitteena oli työyhteisön työssä jaksamisen tukeminen. Tutkimustehtäviksemme opinnäytetyössä muotoutuivat: Millaisien asioiden työntekijät kokevat haittaavan työssä jaksamista? Mitä keinoja työn-tekijät nostavat esille työyhteisön jaksamisen tueksi? Aineistoin hankintamenetelmäksi valikoitui 635-menetelmä, johon osallistui kuusi Jakkulan työntekijää. Jokainen heistä kirjoitti kolme ongelmaa eli yhteensä tuokion avulla saatiin 18 ongelmaa. Näihin jokaiseen ongel-maan saatiin viisi työntekijöistä lähtöisin olevaa ratkaisua. Haastattelut käsiteltiin induktiivisella tutkimusmenetelmällä. Tuloksissa nousi esiin työssä jaksamista haittaavina tekijöinä vaikeudet vuorovaikutuksessa sekä työn ja yksityiselämän haasteet. Keinoiksi vahvistaa työssä jaksamista työntekijät toivat esille toimintamallien noudattamisen, avoimuuden kehittämisen työyhteisössä sekä yhteisöllisyyden, että ammatillisuuden tukemisen. Tuokion tulokset käydään työyhteisössä läpi opinnäytetyön esittelyn yhteydessä, näin tulokset saadaan työyhteisön tietoisuuteen, eikä tieto jää vain paperille. Saatujen tulosten perusteella jatkotutkimusaiheiksi nousivat seuraavat kaksi asiaa: Miten työntekijöiden jaksaminen on parantunut Jakkulan sijaishuoltokodissa, onko tapahtunut muutosta. Työyhteisön yhteisöllisyyttä tukevat menetelmät ja niiden toimivuus sekä niiden kehittäminen tarpeiden mukaisiksi.This thesis discusses the management of work-related stress and factors that affect coping at work in Jakkula Foster Homes. Material was collected using the 6-3-5 method, which means that six employees wrote down three problems concerning the management of work-related stress and received five solutions from the other five employees. All in all, 18 problems emerged, and five solutions were presented to each problem. Interviews was analysed using the inductive research method. The results of this thesis indicated that issues that most hinder coping at work included difficulties in interaction and balance between work and private life. Means to enhance coping at work include following common practices, development of an open work community and support for communality and professionalism. The results will be reviewed in the work community at the same time as the thesis is presented so that the also employees will know them and the results can be applied into practice. On the basis of the results received, topics for follow-up research include the following two ques-tions: how the management of work-related-stress has improved in Jakkula Foster Homes and if there has been any change, and what measures would improve the communality of the work community and how these measures should be developed to meet the needs of the work community

Topics: työssä jaksaminen, sijaiskodit, Työhyvinvointi, yhteisöllisyys ja työssä jaksaminen, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/85648
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.