Article thumbnail
Location of Repository

Sairaanhoitajien keskinäisen osaamisen jakamisen kehittäminen : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

By Elina Orola

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa sairaanhoitajien keskinäiseen osaamisen jakamiseen vaikuttavista tekijöistä ja sairaanhoitajien keskinäisen osaamisen jakamisen edistämisen keinoista. Tarkoituksena oli myös tuottaa ehdotus menetelmistä sairaanhoitajien keskinäisen osaamisen jakamisen edistämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli että tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää sairaanhoitajien keskinäisen osaamisen jakamisen kehittämisessä.Tavoitteena oli että sairaanhoitajien keskinäisen osaamisen jakamisen kehittäminen lisäisi työntekijöiden työhyvinvointia, työyhteisön kehittämismyönteisyyttä, työmotivaatiota ja yhtenäisyyttä. Tavoitteena oli myös lisätä asiakkaiden saaman palvelun laatua ja tasa-arvoisuutta sekä lisätä työn tuottavuutta. Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyön aineisto kerättiin valituista tietokannoista löytyneistä tutkimusartikkeleista ja tutkimuksista. Opinnäytetyön aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: Mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden keskinäiseen osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen? Miten työntekijöiden keskinäistä osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamista voidaan edistää? Sairaanhoitajien keskinäiseen osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa työntekijästä johtuviin tekijöihin, esimiehestä johtuviin tekijöihin, rakenteellisiin tekijöihin, toiminnallisiin tekijöihin, organisatorisiin tekijöihin ja tiedon laadusta johtuviin tekijöihin. Sairaanhoitajien keskinäistä osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamista voidaan edistää työntekijätasolla, esimiestasolla, työyhteisötasolla ja organisaatiotasolla.The purpose of this study was to provide information for nurses mutual sharing of knowledge on factors affecting nurses and the promotion of mutual knowledge sharing methods. The aim was to produce a proposal for methods for nurses to promote mutual knowledge sharing. Another aim was to increase the research-based information for nurses mutual sharing of knowledge on factors affecting nurses and the promotion of mutual knowledge sharing methods. The objective was that the thesis could be utilized in health care in the development of quality of services for clients. The study was carried out as a systematic literature review. The data was collected from databases found in the selected research articles and studies. The research questions were: What factors affect the employees' mutual knowledge and tacit knowledge sharing? How the employees’ mutual and tacit knowledge sharing can be promoted? Nurses’ mutual and tacit knowledge sharing factors can be divided into factors resulting from the employee, factors resulting from the supervisor, structural factors, operational factors, organizational factors and factors resulting from the quality of information. Nurses’ mutual knowledge and tacit knowledge sharing can be enhanced on an individual level, managerial level, working community level and organizational level

Topics: sairaanhoitajat, osaaminen, osaamisen siirto, hiljainen tieto, Osaamisen jakaminen, näyttöön perustuva tieto, hiljainen tieto, sairaanhoitajan osaaminen, osaamisen jakaminen, systemaattinen kirjallisuuskatsaus, Sairaanhoitaja, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/85023
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.