Article thumbnail

Torrskrubber : Installationsförslag för M/S Seagard

By Mats Wikman

Abstract

Detta examensarbete handlar om torrskrubber installation för svavelrening av avgaserna ombord på ett RoRo- fartyg, i detta fall M/S Seagard. Enligt Marpol (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) Annex VI förordning 14 så är det från 1 januari 2015 endast tillåtet att använda bränsle med lägre svavelhalt än 0,10 % eller en svavelrening som gör att avgasutsläppet motsvarar detta inom SECA områden (SOx Emission Control Areas). SECA områdena omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Detta berör M/S Seagard då hon är i Östersjö- och Nordsjötrafik. I arbetet behandlas ytligt de olika metoder som används för att uppnå en svavelutsläppsnivå som motsvarar att bränslet innehåller max 0,10 % svavel. Av dessa metoder studeras torrskrubbern noggrannare och en närmare genomgång av torrskrubbern görs, hur torrskrubbern fungerar och är uppbyggd. Torrskrubbern är stor och tung så placeringen är svår ombord på ett RoRo-fartyg med begränsat utrymme. I arbetet beskrivs tre olika placeringsalternativ av torrskrubbern DryEGCS från Couple Systems och hur den skulle installeras på fartyget enligt de olika placeringsalternativen. En utvärdering över vilket alternativ som är mest fördelaktig görs. Utöver detta granskas skrubberns elbehov och inkopplingen av skrubberns alarm till fartygets alarmpanel.This thesis is about the installation of a dry scrubber for desulfurization of exhaust gases on board RoRo vessels, in this case M/S Seagard. Under MARPOL (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) Annex VI Regulation 14, it is from January 1st, 2015, only allowed to use fuel with lower sulfur content than 0.10%, or a sulfur treatment so that the exhaust emission is equivalent or lower to the permitted content, within the SECA areas (SOx Emission Control Areas). SECA areas include the Baltic Sea, North Sea and English Channel. This concerns M/S Seagard as she is in the Baltic and North Sea Traffic. In this thesis the different methods used to achieve a sulfur emission level equivalent to the fuel containing a maximum of 0.10% sulfur is generally explained. Of these methods the dry scrubber is studied more thoroughly and a more detailed review is made, to explain how dry scrubbers work and are structured. The dry scrubber is large in size and heavy so the placement is difficult on board RoRo vessels as they have limited space. In this work three different placement options of the dry scrubber DryEGCS from Couple Systems are described and it is described how the scrubber would be installed on the vessel, according to the different placement options. An evaluation of which option is most beneficial is made. In addition, scrubber electricity demand and the connection of the alarms to the ship's alarm panel are also examined

Topics: Svavelrening, Installationsbeskrivelse, miljö, svavel, utsläpp, sjöfart, Marpol, fi=Merenkulku|sv=Sjöfart|en=Marine technology|, Sjöfart
Publisher: Yrkeshögskolan Novia
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/83637
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.